Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Rutte Doctrine
Rutte Doctrine
01/13/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Rutte Doctrine' 02 jan 2021 (laatst bijgewerkt op 09 feb 2023)

De hamvraag in dit item is natuurlijk wat hier de betekenis is van het begrip 'Rutte Doctrine'.

Misschien in dit kader ook belangstelling voor items als: 'Vrijheid van Meningsuiting', 'Politiek 2.0', 'Het Muntje Valt', 'I Have A Dream' (I Had A Nightmare), 'Vluchtelingen', of 'De Vrije Wil'?


"Non-apology apology"
"Mistakes were made"
"Four Stage Strategy"
"The Truth Is Out There"
"Argumentum ad ignorantiam"
"Retrorsum causa et effectus"
"Hahahahaha" (The Original with a Vision 1997)
"Houdios" "Quanta Costa Nou?"
"Verkeerd Geheugen"

Laten we beginnen met wat achtergrondinformatie voor 'beginners', met als voornaamste toegankelijke bron Wikipedia. Een beetje maatschappijleer en geschiedenisles voor beginners in een notendop.

'Mark Rutte' Bron: Wikipedia

'Rutte-doctrine' Bron: Wikipedia
"De term dook op in smsverkeer tussen ambtenaren toen de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag eind 2020 onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Sindsdien is de term ook gebruikt om Ruttes vermeende afkeer van openheid te omschrijven."
"Kamerleden ergerden zich tijdens de ambtstermijn van Rutte aan het ontbreken van openbaarheid, onder wie Renske Leijten, Farid Azarkan en Pieter Omtzigt, die nauw betrokken waren bij de gezinnen die in de toeslagenaffaire gedupeerd werden."

'Democratie' Bron: Wikipedia
"Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening."
"In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen."

'Rechtsstaat' Bron: Wikipedia
"Een rechtsstaat is een staat waarin de grondslag van statelijk gezag in het recht wordt gelegd en waarin de uitoefening van dit gezag in al zijn verschijningsvormen onder de heerschappij van het recht wordt geplaatst. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen. In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen. Een rechter kan bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk geregeld zijn. Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden."
"Belangrijk is dat niet enkel de rechtsonderhorige, maar ook de overheid gebonden is door deze wetten. In het Latijn wordt dit samengevat met de volgende spreuk: patere legem quam ipse fecisti (onderga de wet die je zelf hebt gemaakt)."

'Doctrine' Bron: Wikipedia
"Doctrine betekent leer of verzameling leerstellingen"
"Vanwege die associatie met dogmatisch en de strikte naleving ervan heeft 'doctrine' een negatieve connotatie gekregen; vergelijk bijvoorbeeld het werkwoord indoctrineren, dat vrijwel gelijk wordt gesteld met hersenspoelen."

'Dictatuur' Bron: Wikipedia
"Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht (het machtsmonopolie) bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie, berust."
"In de klassieke oudheid werd onder meer door de Griekse filosoof Aristoteles nagedacht over de diverse staatsvormen. Hij hanteerde daarbij in zijn werk Politika een klassificatie die berustte op twee criteria: het aantal personen dat de hoogste staatsmacht uitoefent en het doel waarmee dat gebeurt: uit eigenbelang of om de gemeenschap te dienen."

Vervolgens ook nog maar even deze achtergrondinformatie, wat meer toegepast op de relatie tussen psychologie en de politiek:

'Machiavellisme (politiek)' Bron: Wikipedia
"Machiavellisme is de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal."
"Het psychologisch machiavellisme vormt met psychopathie en narcisme de donkere drie."
Checklist Robert Hare Factor 1: "Oppervlakkige charme en welbespraaktheid, Pathologisch liegen, Manipulatief en sluw gedrag, Gebrek aan berouw of schuldgevoel, Ontbreken van emotionele diepgang (vluchtige emoties), Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag."
"Typerend aan de psychopathische persoonlijkheidsstoornis is dat de patiënten wel in staat zijn tot het veinzen van hun ontbrekende emoties, zodanig dat zij normaal overkomen op anderen en niet ontdekt of gediagnosticeerd worden."

'Een prosociale psychopaat herkennen' Bron: WikiHow
"Prosociale psychopaten blijven vaak onopgemerkt, omdat ze in staat zijn om zich meestal volgens de verwachtingen van hun samenleving te gedragen en een normaal leven lijken te leven."
"Oneerlijkheid en pathologisch liegen is een teken van psychopathie."

'Es' Bron: Wikipedia
"Het Es is een reservoir van impulsen, energie, libido. Het redeneert niet. Het gaat blindelings te werk volgens het principe: Ik wil wat ik wil wanneer ik het wil. De voornaamste functie van het archaïsche, niet redelijke Es is de onmiddellijke bevrediging van de driften, om opnieuw een spanningsloze lustvolle toestand te verkrijgen."

'Gaslighting' Bron: Wikipedia
"Gaslighting is een vorm van psychologische manipulatie waarbij de pleger er, al dan niet bewust, op uit is het slachtoffer (tegenstander) mentaal te ontredderen. Dit probeert de pleger te bewerkstelligen door bij het slachtoffer twijfel te zaaien aan het eigen gezonde verstand. De gaslighter zal de werkelijkheid glashard ontkennen, of precies het tegendeel beweren van eerder door hem gedane uitspraken."

In de media konden we de afgelopen jaren diverse duidingen aantreffen omtrent Mark Rutte. Deze kwamen van onder meer politici, journalisten en columnisten. Hier een paar daarvan. De bronnen van de citaten staan verderop vermeld.

"Rutte beschadigt de democratie"

"Premier Rutte staat te liegen in Afrika"

"Niemand kan zo goed glibberen als hij, Mark Rutte..."

"Burgerrechten grootschalig geschonden..."

"Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig..."

"Voorzitter, de vis gaat rotten aan de kop..."

"Wij nemen onze verantwoordelijkheid en treden af. Maar ik moet nu gaan, een lijsttrekkersdebat voorbereiden.."

"Het is verschrikkelijk, maar..."

"Een inschattingsfout, excuses daarvoor..."

"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt."

"Met een appel in de hand en een glimlach op zijn gezicht, fietst de premier weg van zijn verantwoordelijkheid."

"Dit is een bananenmonarchie (...) Er is iets fundamenteels mis in dit land."

"De vraag of ik lijsttrekker kan zijn is niet aan het parlement maar aan mijn partij..."

"Belastingdienst doet zelfs Kafka verbleken..."

"Door beleid Rutte zijn er duizenden mensen overleden..."

"Een con man!"

"Een typische Rutte-leugen heeft twee kenmerken: het liegen gebeurt openlijk – iedereen weet eigenlijk meteen wel dat wat hij zegt niet klopt – en Rutte is er niet op vast te pinnen, omdat hij met betekenissen kan rommelen."

"Ik denk nog weleens terug aan mijn oude schoolklas. Aan hoe de juf telkens opnieuw dezelfde kinderen moest corrigeren. Aan hoe een jongen die volkomen wars was van regels en niet te corrigeren bleek, uiteindelijk van school werd gestuurd."

"De waarheid is geen uitgangspunt meer, maar een optie..."

"Het teveel aan politieke behendigheid van Mark Rutte doet denken aan dat van Lyndon Baines Johnson."

"Van een historicus zou je verwachten dat hij beter in staat is om zijn eigen denken in de tijd te zien."

Duiding van de 'Rutte Doctrine'

Gebaseerd op de onderstaande bronnen kom je eigenlijk tot een tamelijk simpele conclusie over waar het om gaat bij de 'Rutte Doctrine'.

Jarenlang voer je een falend beleid, je liegt en bedriegt, of het nu om het milieu, toeslagen,  of criminaliteit gaat. Als leider van je land laat je het volledig afweten onder het motto van individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vertrouw je je eigen burgers voor geen cent en ondermijn je de rechtsstaat op een grove manier.
Wanneer zich nu zo'n beleidsramp voltrekt: een toeslagenaffaire, een overstroming, een moordaanslag, dan roep je luidkeels huichelend, met betraande ogen, hoe 'verschrikkelijk' het wel niet is. Je roept het volk op om de armen om elkaar en om de slachtoffers te slaan, de slachtoffers van jouw wanbeleid, en om te staan voor vrijheid en rechtvaardigheid, die jij zwaar ondermijnd hebt en je durft het bluffend aan, hoe brutaal en hypocriet, om krachtige maatregelen te beloven en de zaak tot op de bodem uit te zullen, vooral laten, zoeken.
Alleen blijkt telkens dat er van die plannen niets terecht zal komen. Als er al iets gebeurt, is het een beetje symptoombestrijding en blijft het bij valse beloftes.
En wanneer je daarop wordt aangesproken? Je gaat ontkennen, liegen, traineren, bedriegen, afschuiven, denigreren, discrimineren, vrouwen kleineren, ongepast en onbeschoft worden, charmeren, tutoyeren, je omgeving de schuld geven, in de slachtofferrol kruipen. Dan is het plotseling niet het 'gepaste' moment voor kritiek en word je als kritische vragensteller afgeschilderd als 'te emotioneel' en 'onbeschaafd'. Die snapt niet dat het nu tijd is om samen met Koning en Koningin krokodillentranen te gaan huilen, vanwege de 'verschrikkelijke situatie van de slachtoffers'. Die krijgt te horen het begrip verantwoordelijkheid niet te kennen, geen empathie te hebben, terwijl je als echte verantwoordelijke wegduikt achter de schouders van de Oranjes, adviseurs en spindoctors. "Zo gaan wij hier niet met elkaar om!", wordt de populistische en discriminerende kreet.
Zijn we een week verder en verzoek je nu eindelijk wel eens preventief beleid te gaan voren, dan start het traineren en saboteren weer van voren af aan. Op naar de volgende beleidscatastrofe.
Voor Mark Rutte lijkt het niets uit te maken: elk conflict, elke crisis, elke oorlog lijkt hij te zien als een middel, als een nieuwe kans om de aandacht naar zich toe te trekken. Hoe groter de crisis, hoe meer aandacht voor het Ik van Mark Rutte.
Zo blijk je jaar in jaar uit aan de macht te kunnen blijven en je wordt bij de verkiezingen ook nog eens de grootste. Maar dat is ook niet verwonderlijk, want het hoofdkenmerk van het gedrag van de eindverantwoordelijke is Gaslighting: verwarring en chaos creëren en je dan opwerpen als de sterke leider. Daar zijn de meeste normale mensen niet goed tegen bestand.
Mijn vader omschreef dit soort gedrag ooit als: 'Schieten vanuit een Ziekenauto' en 'Trappen naar onder en likken naar boven'.
Door al dat afschuiven vanuit het Torentje zadel je uiteindelijk de burger en de laagste overheden op met de problemen (te weinig mensen, te weinig geld, te weinig zorg etc.), die jij vanuit Den Haag hebt veroorzaakt met tig jaren neoliberaal beleid. Die burger raakt gefrustreerd over de instanties ("Uw huis staat in brand? In Groningen? Valt dat onder Groningen of onder Friesland? Ah, momentje graag, ik zal kijken of ik u met iemand kan doorverbinden"), over zichzelf ("Ik doe het ook allemaal verkeerd!") en over de buurman ("Waarom hij wel en ik niet?"). Die burger heeft dankzij de spelletjes van Mark Rutte niet meer door waar de Eindverantwoordelijkheid ligt en gaat die zoeken bij de verkeerde personen en uiteindelijk bij zichzelf. Gevolgen: frustraties, boosheid, armoede, burn-outs, noem het maar op.
En Mark Rutte die maar vrolijk blijft zwaaien: "Hé jongens, nou niet kissebissen, we moeten samen verder!"*
(T)huiswerk: Gaat het lampje al branden?

Mark Rutte op 15 jan 2021, na 'De Intelligente Val Van Mark Rutte III', over het begrip 'Verantwoordelijkheid':
"Het is onze gezamenlijke Verantwoordelijkheid", "Ik ben natuurlijk Eindverantwoordelijk", "Het is onze collectieve Verantwoordelijkheid", "Het is geen directe persoonlijke Verantwoordelijkheid (dat is nu eenmaal zo)".
En dus? "En dus neem ik mijn Eindverantwoordelijkheid niet."
Precies dus conform de Rutte Algoritme: "Wel macht uitoefenen, maar geen Verantwoordelijkheid nemen."
Vandaar dus in een speech de eerste helft volkletsen met inlevende prietpraat hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is wat 'we' gedaan hebben en 'we' aangericht hebben, waar 'we' dus verantwoordelijk voor zijn, waar 'je' dus Eindverantwoordelijk voor bent en dan abrupt afzwaaien naar een ander onderwerp. "De kiezer beslist op 17 mrt 2021 en de partij. Dat is niet aan mij". Hoe durf je?
Lange tijd heb ik mij verdiept in de vraag of veel VVD'ers nu dom en naïef zijn of juist slim en doortrapt. Lange tijd kwam ik er niet uit, bijvoorbeeld als het om iemand als Eric Wiebes ging.
Bij het zien van de speech van Mark Rutte en het daarop volgende interview wist ik nu met betrekking tot Mark Rutte direct het correcte antwoord: B.*
Allemaal een beetje vergelijkbaar met Donald Trump en Boris Johnson dus eigenlijk: manipuleren, liegen en bedriegen, alleen een beetje meer op de softe Hollandsche wijze, met siervuurwerk en kerststerretjes zullen we maar zeggen.
(T)huiswerk: Gaat het lampje al branden?

In 'Black Lives Matter' stelde ik ook al de houding van Mark Rutte aan de orde: Rutte stelt zich op als een verdachte die van de rechter het laatste woord krijgt en dan zegt: "Sorry hoor jongens, maar we maken allemaal weleens een foutje. Die slachtoffers moeten niet zo zeuren, ze hebben zelf zeker nooit iets verkeerds gedaan? Misschien ben ik in uw ogen wel schuldig, maar er zijn toch wel mensen die ergere dingen gedaan hebben, toch? Weet u, ik denk dat u er een beetje anders tegenaan kijkt dan wij in Den Haag. In uw gedachtegang is het aan het slachtoffer om de dader eventueel te vergeven. In mijn wereldje doen wij dat als daders altijd zelf. 'Staan voor jezelf', noem ik dat. Kijk, je maakt een blunder met grote gevolgen en dan zeg je sorry met daaraan toegevoegd het belangrijke woordje 'maar'. Daarmee vergeef je jezelf en praat je je eigen daden goed. Zo word je nooit veroordeeld. U snapt dat misschien niet zo goed, maar (!) dat noemen wij 'politiek bedrijven'."*
(T)huiswerk: Gaat het lampje al branden?

En als je uiteindelijk tot deze conclusie komt over jezelf: "De vraag of ik lijsttrekker kan zijn is niet aan het parlement maar aan mijn partij", dan lijkt er toch echt iets mis met het functioneren van je eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Welke psycholoog maakt daar eens een draadje over? Alhoewel, voor ons als burger gaat het er uiteindelijk toch alleen om wat onze premier doet en laat en niet om zijn persoonlijke achtergrond en zijn psychische diagnose? Weten dat hij geen verantwoordelijkheid wil of kan dragen, geen normaal functionerend geweten heeft, geen visie heeft en dus uitsluitend machtsspelletjes speelt, dat zou toch voor ons genoeg moeten zijn?
(T)huiswerk: Gaat het lampje al branden?

Is het raar dat veel mensen in Nederland het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt wanneer degene die, zoals in Trouw viel te lezen, 'Eindverantwoordelijk' is voorgehouden krijgt: "Burgerrechten grootschalig geschonden".
(T)huiswerk: Gaat het lampje branden?

De Bronnen:

'Ook dit kabinet heeft zich aan de wet te houden, knoopt Den Haag dat nu eens eindelijk in de oren?' Bron: Column Aisha Dutrieux in De Volkskrant van 08 feb 2023
"De Raad van State heeft bevestigd dat ook dit kabinet zich aan de wet heeft te houden. De gewone burger wist dit allang en snakt inmiddels naar een overheid die zich betrouwbaar toont. Laten we hopen dat men het in Den Haag nu ook begrijpt."
"Ik denk nog weleens terug aan mijn oude schoolklas. Aan hoe de juf telkens opnieuw dezelfde kinderen moest corrigeren. Aan hoe een jongen die volkomen wars was van regels en niet te corrigeren bleek, uiteindelijk van school werd gestuurd."
en:
'Bart maakte legendarische foto Rutte in de Oval Office: 'Hij pakte onmiddellijk de telefoon’' Bron: AD 20 jan 2023
"Alle voorpagina’s toonden deze week een foto van premier Mark Rutte met een gezicht alsof hij dagelijks de groten der aarde belt vanuit het Oval Office. De Amerikaanse president Joe Biden stond er vaderlijk glimlachend bij."
en:
'Maar lief kabinet, we zouden toch sámen de rechtsstaat beschermen?' Bron: Gastcolumn rechter Aisha Dutrieux in De Volkskrant van 08 jan 2023
"Erger wordt het wanneer een minister of zelfs het voltallige kabinet besluit uitspraken van rechters naast zich neer te leggen. De laatste jaren gebeurt dit zo regelmatig dat ik een zeer schadelijk gevolg hiervan begin te vrezen. Namelijk: een oordeel van een rechter is ook maar een mening en als die je niet bevalt, kun je er simpelweg voor kiezen daar geen uitvoering aan te geven. Of je kunt een geitenpaadje zoeken. Kijk maar, de ministers doen het ook."
"Een andere trend: maatregelen nemen die in strijd zijn met de wet en/of Europese verdragen. Vervolgens rechtszaken voeren om tijd te winnen. Wachten tot de rechter in allerhoogste instantie een oordeel heeft gegeven. De rechtspraak als middel tot een politiek doel. Maar lief kabinet, zo zijn we toch niet getrouwd? We zouden toch sámen de rechtsstaat beschermen?"
en:
'Als we hier stilzwijgend mee akkoord blijven gaan, verandert er ook niets' Bron: Ellen Deckwitz op NPO Radio 1 12 dec 2022
"De Javaanse studenten van Ellen Deckwitz raakten niet uitgepraat over de vrijheid van de Druktemaker. Maar toch knaagde er wat: 'Hier mag je de politiek het vuur aan de schenen leggen, maar de feiten die nodig zijn om dit vuur aan te maken, zijn steeds lastiger te verkrijgen.'"
en:
'Kabinet stapelt crisis op crisis: 'Dit land wordt onbestuurbaar' | The Friday Move' Bron: Verslaggeefster Sophie van Leeuwen en historicus Ewoud Kieft bij BNR 11 dec 2022
"Het zijn ministers en een premier die gewoon de wet overtreden."
"Ze moeten zelfs van zo'n rechter boetes betalen."
"Mensen worden daar cynisch van."
en:
'Premier Rutte staat te liegen in Afrika' Bron: Renske Leijten vragenuur 08 nov 2022
en:
Pieter Omtzigt 'Premier zakt door de ondergrens' v Mark Rutte - Archiefwet SMSjes Tweede Kamer Bron: Arnews YouTube 12 okt 2022
en:
'Lessen leren gaat misschien toch makkelijker als er wél wat koppen rollen' Bron: Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 01 jul 2022
"De 22-jarige Meau bezingt vrij feitelijk dat afsluiten niet lukt, zelfs nu zij al een tijd bij de ander weg is. En de oorzaak zoekt ze niet in eigen tekortkomingen, maar in de daden van die ander, een – mijn samenvatting – manipulatieve narcist."
"Dan kun je je er nu wel over opwinden dat premier Rutte en minister Kuipers precies de formele verantwoordelijkheden bij zichzelf wegschuiven waarvan jij net had opgeschreven dat ze die op zich moesten nemen, maar dat lijkt me een moment om wakker te worden: ze wíllen die verantwoordelijkheden niet. Omdat hun filosofie is dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken en omdat het ze politiek slecht uitkomt."
"Stel vast wie wat heeft gedaan – of nagelaten – en met welke gevolgen. Laat er een zwik opstappen. En hoop dat een volgende ploeg met frisse blik begint en weet: zó gaan wij het in elk geval niet doen."
"Zeg, kortom, soms toch maar gewoon: 'Dat heb jij gedaan.' Wij burgers ook trouwens, bij verkiezingen."
"Zeg maar de Wet van Meau": 'Dat heb jij gedaan' Bron: YouTube
en:
'O, ik draaf door? Heftig? Je wil zeggen dat je het 'heftig' vindt? Voor alle partijen?' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 29 jun 2022
'Heftig'
en:
'Wim Voermans: Het weigeren van vrijgeven van sms’jes is de Rutte-doctrine in het kwadraat' Bron: De Volkskrant van 12 jun 2022
"Dit lijkt wel een terugkeer van de Rutte-doctrine uit 2020, waarbij, in strijd met de Grondwet, persoonlijke beleidsopvattingen van wie dan ook geheim werden gehouden voor de Kamers en iedereen. Maar de huidige lijn gaat nog veel verder: een Rutte-doctrine in het kwadraat."
en:
'Lilian vs Rutte | De waarheid is voor Rutte een optie' Bron: Lilian Marijnissen van de SP op YouTube 19 mei 2022
"Vraag me af waar haalt hij het lef vandaan..."
en:
'Peter Pannekoek krijgt volop bijval na uithaal rond 'staatsontvoeringen' naar Rutte' Bron: AD 25 mrt 2022
"Ik zou het woord willen munten, zodat we beseffen hoe erg het is, dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Het zijn ontvoeringen door de staat."
en:
'Renske Leijten: Hoofdprobleem is Minister President die integriteit niet in woordenboek heeft staan!' Bron: Voorzitter Renske Leijten tijdens debat 'Integriteit openbaar bestuur' van 10 maart 2022
en:
'Europa moet zich schamen' Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 04 mrt 2022
"Het was om onpasselijk van te worden. De zelffelicitaties, het triomfalisme, het gedweep met de Oekraïense heldenmoed."
"‘We zijn familie’, zei Rutte in een video voor het Oekraïense volk. Ik hoop dat mijn familie meer doet dan me toespreken, als ik ooit op de grond lig. Onmacht verbloemen, dat is wat het is."
en:
'Niemand kan zo goed glibberen als hij, Mark Rutte' Bron: Ellen Deckwitz op NPO Radio 1 29 nov 2021
en:
'Zitten er reptielen in de regering van Mark Rutte?' Bron: Opinie Thomas von der Dunk in de Volkskrant van 07 nov 2021
"Is Rutte de slang: is dat niet het dier dat met twee tongen spreekt?" of "Is Rutte meer een kameleon? Het dier dat steeds de kleur van zijn omgeving aanneemt?"
"Maar hoe dan ook: het antwoord op de beginvraag bovenaan dit stukje luidt dus vermoedelijk 'ja'. En omdat dat mijn mening is, is dat ook een feit." Zegt Thomas von der Dunk dus. Beiden lijken van toepassing, maar je zou er die 'paling' (Bron: Ensie) nog aan toe kunnen voegen lijkt het toch wel.
en:
'De VVD is een existentieel gevaar voor Nederland' Bron:  Historicus Thijs Kleinpaste in de NRC van 13 aug 2021
"De Rutte-bestuurscultuur is die van een gesloten kaste die gewone mensen en hun belangen vooral hinderlijk vindt."
"Waar het gaat om ernstige politieke problemen zoals de wooncrisis of de exploderende dak- en thuisloosheid is dat een grote menselijke tragedie; in het geval van een probleem als klimaatverandering een ronduit existentieel gevaar."
en:
'‘Herstel van vertrouwen’ is een loze belofte van politici en ambtenaren als de waarheid verborgen blijft' Bron: Column Yvonne Hofs in De Volkskrant van 30 juli 2021
"Zolang politici en hun ambtenaren niet bereid zijn het volk de waarheid te vertellen, zijn hoogdravende betogen over ‘herstel van vertrouwen’ niets meer dan huichelarij."
en:
Ministerie VWS stribbelt tegen bij transparantie coronabeleid: 'Ik noem het sabotage van de wet' Bron: De Volkskrant 21 jul 2021
"Ze hebben anderhalf jaar niets gedaan", zegt Wim Voermans. "Dit is achterstallig onderhoud."
en:
'Inschattingsfouten' hebben consequenties. Of dacht de premier van niet? Bron: Historicus Nadia Bouras op 15 jul 2021 op Twitter
Heel veel 'Hier in Nederland doen we dat niet'-vibes. Brrrrr. Bron: Historicus Nadia Bouras op 15 jul 2021 op Twitter
en:
'Rutte boos op Simons om motie over Coronabeleid' Bron: Video AD 14 jul 2021
Rutte 'diep geraakt' door motie Simons: 'Hier staat dat er dood door schuld is van 30.000 mensen'.
Kamerlid Simons wordt verweten 'ruige' uitspraken te doen (CU) en 'gebrek aan beschaving en innerlijke censuur' (VVD) te hebben. Rutte over Kamerlid Simons: 'dit doe je niet tussen beschaafde mensen'. Bron: Thomas Damsko op 15 jul 2021 op Twitter
en:
'Renske Leijten noemt Rutte een rotte vis' Bron: Tweede Kamer TV 07 jul 2021
"We zien een patroon van verlies aan menselijke maat", beschrijft Renske Leijten in haar bijdrage het toeslagenschandaal en het handelen van de Belastingdienst. Ze beschrijft hoe nog steeds niet alle informatie bekend is, hoe de regering en de Belastingdienst zich gedroegen en ze maakt ook een direct verwijt aan demissionair premier Mark Rutte: “De vis gaat rotten aan de kop”
en:
'Nog steeds woekert het schandaal voort, nog steeds niks geleerd, nog steeds is de rechtsstaat in het geding' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 07 jul 2021
"Alweer is er een stapel ‘verzoeken aan de regering’ ingediend. Om voortaan wel de grondbeginselen te eren. Omdat de rechtsstaat in het geding is. Wanneer iemand op straat wordt neergeschoten, zeggen we tegen elkaar dat de rechtsstaat is aangevallen: de staat heeft de drugscultuur laten voortwoekeren zolang het buitenland er meer last van had dan wij, de staat heeft de witwasroutes via de Zuidas met hand en tand verdedigd in internationale gremia, de staat heeft vervolgens de verknoping van onder- en bovenwereld handenwringend gadegeslagen, en nu jankt de staat."
Inderdaad, en Mark Rutte, Ferd Grapperhaus, Máxima en Willem-Alexander maar krokodillentranen huilen. Hoe hypocriet wil je het hebben?
Even ter herinnering Advocatenblad ‘Liberaal’ op 18 nov 2020:
"Niet eerder pleitte een democratische politieke partij zo openlijk voor een beperking van de rechtsstaat."
en:
'Coaching van politici die voor commissie Toeslagen moeten verschijnen, doet waarheidsvinding geweld aan' Bron: Opinie Ellen Pasman, advocaat en publiceerde onlangs over de toeslagaffaire Kafka in de rechtsstaat, op 20 jun 2021 in De Volkskrant
"Met koffie, thee, luxe lunches, en vers afgebakken speltkoekjes beval coachingsbureau Bob de Ronde en partners het ministerie van Financiën op amicale toon aan oefensessies met 'jullie getuigen' te houden."
Rutte & Co: Coaching in meineed?
en:
'Mit Rutte ist kein Staat mehr zu machen' Bron: Kommentar Thomas Kirchner Süddeutsche Zeitung 30 apr 2021
Vertaling:
"Hulp voor de slachtoffers? Jammer dan. Maar premier Mark Rutte maakte zich des te meer zorgen over zijn eigen publieke imago in de affaire over de kinderbijslag."
"Steeds meer nieuwe zaken laten Nederland op zijn grondvesten schudden en brengen een kolossaal falen van de staat aan het licht. Bovenaan het probleem tornt de premier zelf."
en:
'Sylvana Simons is ervaren geraakt in de manier waarop ze bejegend wordt' Bron: Column Politiek verslaggever Ruben Koops in Het Parool 23 apr 2021
"Simons toonde aan dat de premier het antwoord ook niet precies wist, waarop Rutte uithaalde. "Wat doet u geïrriteerd, mevrouw Simons?" "Geïrriteerd? U moet mij eens meemaken als ik geïrriteerd ben." Er zat zelfs iets van empathie in, alsof Rutte een vergissing had gemaakt in plaats van een seksistische persoonlijke aanval."
"Zij legt als geen ander bloot wat vrouwen (van kleur) in de politiek te verduren krijgen."
en:
'Hier valt niet tegenop te tjeenkwillinken, dachten we thuis' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 22 apr 2021
"Eerste gedachte: hier valt niet tegenop te tjeenkwillinken.
Tweede gedachte: weinig werkt zo verbindend als met z’n allen medeplichtig zijn. Ze hebben jarenlang bij Rutte kunnen afkijken hoe je dat doet: 1. Een paar dagen boetekleed. 2. Zeggen dat je integer leiderschap zo verschrikkelijk belangrijk vindt, dat je zelf wil voordoen hoe dat moet, sterker, dat je 'énorm gemotiveerd' bent. 3. En door.
Terwijl: een echt integere leider hoepelt op wanneer alles wat kromgegroeid is zich niet meer recht laat praten."
en:
'Kamer roept Rutte opnieuw op het matje over toeslagenaffaire' Bron: AD 21 apr 2021
"We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt."
"Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat 'Rutte weer heeft gelogen'." "Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd."
en:
'Rutte is de grootste populist die wij in tijden hebben gehad' Bron: Column Teun van de Keuken in De Volkskrant 11 apr 2021
"Rutte grapte voor de verkiezingen dat hij als demissionair premier nóg meer macht had, omdat de Kamer hem niet kon wegsturen. En zo denkt hij echt."
De 'Grootste' dus, volgens Teun van de Keuken.
en:
"Ik ben daar dus echt ingetuind. Geen Rutte-fan, inhoudelijk, maar zag hem altijd wel als open en straight." Bron: 'Tweet' psycholoog, professor Roos Vonk op 08 mrt 2021 "Een 'Con Man'!'" Oplichter, Bedrieger, Zwendelaar. Bron: ReversoContext
en:
'Alle leugens opgeteld' Mark Rutte en de geloofwaardigheidskloof Bron: De Groene Amsterdammer 07 apr 2021
"Het teveel aan politieke behendigheid van Mark Rutte doet denken aan dat van Lyndon Baines Johnson."
"Journalist en aanjager van de bonnetjesaffaire Bas Haan vatte in zijn boek De rekening voor Rutte de morele aftakeling van de politiek de afgelopen tien jaar krachtig samen: ‘De waarheid is in de politiek geen uitgangspunt meer, maar een optie."
en:
'Tachtig slachtoffers toeslagenaffaire doen aangifte tegen Rutte' Bron: De Volkskrant van 03 feb 2021
"Het belangrijkste misdrijf is volgens advocaat Vasco Groeneveld dat Rutte sinds mei/juni 2019 weet van de volle omvang van het schandaal en heeft meebeslist over te nemen stappen. Toch is het vorderen van de Belastingdienst doorgegaan tot november 2019 of zelfs langer."
en:
De afbraak die de relschoppers aanrichten, is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte’ Column Tom Lanoye in HUMO op maandag 01 feb 2021
"De afbraak die zij aanrichten, aan bushokjes en winkels, is klein bier vergeleken met de afbraak die – onder de volle aansprakelijkheid van de Rutte-doctrine – jarenlang is aangebracht aan de héle Nederlandse samenleving."
en:
Zelfs Rutte's 'eigen' jongerenorganisatie, de JOVD, spreekt op 19 jan 2021 over de 'Oogkleppen' van Mark Rutte.
en:
'Premier Rutte: Het oordeel is nu aan de kiezer' Bron: De Volkskrant 19 jan 2021
"De vraag of ik lijsttrekker kan zijn is niet aan het parlement maar aan mijn partij. En of dat een goed idee is, dat bepaalt uiteindelijk de kiezer."
en:
Nederland is een bananenmonarchie’ Bron: Pieter Omtzigt (CDA) in De Volkskrant van 19 jan 2021
"Er is hier zo’n innige band tussen Kamer en kabinet, dat je een probleem hebt als je kritische vragen stelt."
"Dit is een bananenmonarchie (...) Er is iets fundamenteels mis in dit land."
en:
'Door beleid Rutte zijn er duizenden mensen overleden' Bron: Big Five met Pieter Lakeman op BNR Nieuwsradio 18 jan 2021
"Als ik psychiater was, ja dan zou ik er van dromen om Rutte op de tafel te leggen en te onderzoeken. Want het is toch een hele vreemde man. Niets interesseert hem, het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt. Als hij maar op het pluche blijft zitten. Dat is het enige wat hem interesseert. Verder is er niks wat hem boeit."
en:
'Rutte III (2017-2021): een stug doorpolderend kabinet waarvoor geen crisis te groot was' Bron: Trouw 15 jan 2021
"Mark Rutte was hard op weg de langstzittende premier van Nederland te worden. De vraag rijst of hij lijsttrekker kan blijven, nu duidelijk is dat zijn vorige kabinetten burgerrechten grootschalig geschonden hebben."
en:
'Mark Rutte moet opstappen en niet meer verkiesbaar zijn' Bron: 'Samenvatting van Chips. Nootjes. Bier. met Renske Leijten, over de pijnlijke situatie waar de toeslagouders zich nog stééds in bevinden'. GeenStijl 15 jan 2021
en:
'De toeslagenaffaire en de dubbele Nederlandse moraal Kroniek van een jeune premier'
Door professor contemporaine Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht Mathieu Segers op 13 jan 2021 in De Groene Amsterdammer
"Uiteindelijk zal ieder serieus vervolgonderzoek daarom onmiskenbaar ook gaan over de jarenlange, actieve, consistente en constante sleutelrol van Mark Rutte in dit alles. Ieder vervolgonderzoek zal zo ook raken aan de tienjarige liefdesaffaire tussen een gaaf land en zijn jeune premier, en inzicht verschaffen in de directe en indirecte schade die deze affaire heeft toegebracht aan de instituties van de Nederlandse staat, en hun nationale en internationale reputatie."
"Het zou passend zijn als de Johan de Witschool in Den Haag haar buitengewone leraar maatschappijleer voorlopig met vakantie stuurt. In ieder geval zo lang het vervolgonderzoek naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Van Dam hangende is."
en:
'Toeslagenaffaire leidt tot pijnlijke vragen over 'Rutte-doctrine' en de cultuur van 'verhullen en misleiden'' Bron: Analyse De 'Rutte-doctrine' in De Volkskrant van 12 jan 2021
"De ‘Rutte-doctrine’ illustreert volgens sceptici bovenal dat bestuurders huiverig zijn om informatie te delen: het is geen onkunde, maar onwil."
"Op de ministeries is een cultuur ontstaan van verhullen, misleiden, framen en spinnen", stelt oud-Ombudsman Alex Brenninkmeijer
"Het universele idee dat het parlement, de journalistiek en een individuele burger zo goed mogelijk geïnformeerd moeten worden, verdwijnt. Het is een vorm van betonrot in de parlementaire democratie."
en:
'De schandalige bijstandsaffaire komt eraan' Bron: Opinie Participatiewet Trudie Knijn, emeritus hoogleraar sociale wetenschappen en vrijwilliger Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, in De Volkskrant van 10 januari 2021
"De participatiewet is geënt op wantrouwen en op het achterhouden van informatie, zodat mensen hun rechten niet kennen, betoogt Trudie Knijn."
en:
'Ik moest aan je denken omdat bij de toeslagenaffaire mails met ‘zwartjes’ rondgingen 'Bron: Column Harriët Duurvoort 06 jan 2021
"Niemand heeft beseft dat er maar één actie is die past als je politiek verantwoordelijk bent geweest voor dit beschamende, ongrondwettelijke schandaal. Namelijk excuses maken en met de staart tussen de benen het politieke toneel voorgoed verlaten."
en:
'Corona-aanpak: Er is geen visie, er is geen kennis, er is geen sturing' Bron: Column Marcia Luyten in De Volkskrant van 05 jan 2021
"Het toont de staat van ons bestuur: de rijksoverheid is leeg geworden. Leeg van inhoud. Leeg van deskundigheid. Waar ooit professionals zaten, heersen managers."
Wie zijn daar verantwoordelijk voor? CDA en VVD als hoofdrolspelers vanaf 2002: kabinetten Jan Peter Balkenende I, II, III en IV en vanaf 2010 kabinetten Mark Rutte I, II en III en IV."
en:
'Voor al die systemen die op persoonlijke drama’s zijn uitgelopen is één eindverantwoordelijke' Bron: Column Sheila Sitalsing in De Volkskrant van 23 dec 2020
"De cynische truc is geen incident. Het is de logische uitkomst van een systeem dat begint met het uitgangspunt dat 'niemand ze wil hebben' (zoals de titel luidt van het vluchtelingenboek van Linda Polman, dat begint in 1938, wanneer er wordt vergaderd over de vraag wie de vluchtende Joden wil hebben: niemand)"
"Hoe verder je uitzoomt, hoe eenvoudiger het antwoord op die vraag wordt. Voor al die systemen die op persoonlijke drama’s zijn uitgelopen is één eindverantwoordelijke. Hij zit in het Torentje en hij rekent erop dat hij er in maart gewoon nog een keer in wordt gestemd."
en:
'Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig' Bron: Interview met Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, in de NRC van 22 dec 2020
"De Toeslagenaffaire bewijst dat het parlement zonder kennis van de informatie waar het kabinet over beschikt geen controle heeft. Rutte beschadigt de democratie"
"Die Rutte-doctrine om stukken die betrekking hebben op intern beraad per definitie niet te delen met de Kamers is ook in strijd met de inlichtingenplicht die artikel 68 van de Grondwet oplegt aan bewindslieden. Die plicht houdt in dat inlichtingen waar een of meerdere Kamerleden om vragen moet worden verstrekt, tenzij dat strijdt met het belang van de staat."
en:
'Verantwoording Toeslagenaffaire' Bron: Renske Leijten & Pieter Omtzigt bij Buitenhof op 20 dec 2020
'Het klein maken van mensen die een beroep doen op de overheid moet stoppen', aldus Renske Leijten.
'In een parlementaire democratie controleren de Kamerleden de regering en hier werd het omgedraaid', aldus Pieter Omtzigt.
en:
'Treffend beeld van de Rutte doctrine'. '#Ruttedoctrine' Bron: Pieter Omtzigt 19 dec 2020 op Twitter
en:
'Waarom de Rutte doctrine parlementaire controle ondermijnt' Bron: Tweet Pieter Omtzigt op 18 dec 2020
en:
Renske Leijten (SP) en Pieter Omzigt (CDA) bij 'Seizoen 1 Afl. 286 - Op1' 17 december 2020
en:
'We moeten het meer hebben over het nietsontziende opportunisme van Rutte' Bron: Column Kustaw Bessems in De Volkskrant van 04 dec 2020
"Een typische Rutte-leugen heeft twee kenmerken: het liegen gebeurt openlijk – iedereen weet eigenlijk meteen wel dat wat hij zegt niet klopt – en Rutte is er niet op vast te pinnen, omdat hij met betekenissen kan rommelen." "Rutte zorgt altijd dat er minstens één persoon zit tussen hemzelf en een probleem."
Welk probleem doet er eigenlijk niet toe: "Buiten een vaag liberale houding is er geen inhoud te bespeuren."
en:
'Tien jaar VVD, en weer is het schoppen naar beneden en likken naar boven' Bron: Opinie historicus en politicoloog Teun Dominicus in Het Parool 22 nov 2020
"De conclusie is dan dat er weinig zal veranderen als het aan de partij van premier Rutte ligt. Wie van de overheid hulp kreeg, zal verheugd zijn met het VVD-programma, maar zij die angstig zijn voor de brieven met meldingsplichten, aanmaningen en andere reprimandes die hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen, hebben weinig om naar uit te kijken."
en:
'Het geheugen van Rutte laat zijn volk in de steek' Bron: HP De Tijd 07 nov 2019
"Wat te doen met een minister-president die oprecht niet meer weet of hij is geïnformeerd over een militaire operatie onder zijn verantwoordelijkheid waarbij tientallen burgers zijn omgekomen? Je zou zeggen geen alledaags politiek feit. Een premier die zoiets ‘vergeet’ kan wellicht beter iets anders gaan doen."
"Een minister-president die echter tientallen burgerdoden bewust bagatelliseert door net te doen alsof het een triviaal feit is dat hij is ‘vergeten’, maakt het nog bonter, omdat hij het parlement en de burgers van zijn land moedwillig een rad voor ogen draait."

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017