Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Politiek 2.0
Politiek 2.0
03/26/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

Zie ook gekleurde thema's, zoals 'Eco Manifest', 'Energietransitie', 'Groene Chaos', 'Natura 2000', 'Herstel Biodiversiteit', 'Natuurlijk!', 'Bomen', 'Invasieve Exoten', 'Vrijheid van Meningsuiting' (genoeg?), 'De Waarheid', 'I Have A Dream', 'De Vrije Wil', 'Weet Je...' (het al?), 'Oeps!' (dom, dom, dom: hangt die zakdoek verkeerd om!), 'Black Lives Matter', 'The Thorn', 'Rutte Doctrine' (voor wie het, nog steeds, niet wil/kan geloven), 'De Ware Hollander', 'Zondebok', 'Vluchtelingen', 'Politiek 2.0', 'Journalistieke Handel', 'De Fuik', 'Das Logisch' (of niet dan?), 'Koning Voetbal' (live uit Qatar*), 'Wolf (wie is de boze wolf?)', 'Ding Dong!', 'Het Gekleurde Plastic Polder Rietje', 'De Paashaas' (2023 PS Verkiezingen), 'Nederland Polderland', 'Kapitalisme In Een Notendop', 'Economie voor Ecodummies', 'Dashboard', 'Het Muntje Valt', 'PSP Poster 1971', 'Anarchisme' (update), 'Kindermishandeling', 'Narcisme', 'Knollenterreur' (wegens 'succes' geprolongeerd), 'Fietsstraat', 'Snelheidsbegrenzer', 'Coronavirus 2019' en zo nog een paar themaatjes.

"Eine Halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge"
"Brandnetels zijn ook groen"
"Hahahahaha" (The Original 1997)
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (1947/1973, The Original)
"Dik Trom en zijn Dorpsgenoten" (2020, The Imitator)
"De meeste mensen deugen (niet)" (82,3/82,7%)
"Non-apology apology"
"Mistakes were made"
"Four Stage Strategy"
"Argumentum ad ignorantiam"
"Hollanders? Ja maar"

En zie ook 'Politiek'  Bram Vermeulen

'Politiek 2.0' 10 jul 2020 (laatst bijgewerkt op 08 mei 2022)

"Ik doe niet aan politiek", maar "de politiek doet wel aan mij"
"Als de politiek zegt dat één plus één drie is, dan is één plus één drie" Tja....
"Toekomstige generaties zouden een stem moeten krijgen bij de politieke beslissingen van nu, bepleit politicoloog Roman Krznaric in zijn alarmerende boek 'De goede voorouder'. Hoe ziet hij dat voor zich?"
"Waarom gaat u zelf de politiek niet in?", vraagt Laura de Jong aan Krznaric op 01 jan 2020 in De Volkskrant.
"Ik heb veel meer invloed op de politiek door er buiten te blijven dan erin te zitten. Ik geef briefings aan parlementsleden van allerlei achtergronden en partijen, ik praat met ministeries en ceo’s."
Doe ik een heel stuk minder en mede daarom misschien wel dit album.

Aan bod komt:
1 Wat is politiek eigenlijk?
2 De Grondwet
3 Gelijkheid versus gelijkwaardigheid
4 De vrije wil
5 Politiek en de vrije wil
6 Gelijkheid en gelijkwaardigheid en de politiek
7 De gevolgen van de 'vrije wil'
8 Populisme
9 Het 'probleem' van de politiek
10 De 'Rutte Doctrine'

1 Wat is politiek eigenlijk?

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse politeia. De term politiek deed zijn intrede in de Griekse oudheid met de opkomst van de polis of stadstaat: politikos verwees naar alles wat de burgermaatschappij in de stadstaat betrof. Politiek als begrip keerde terug in het vroegmoderne Europa, toen het feodalisme plaats maakte voor een nieuwe burgerlijke maatschappij, belichaamd door republieken. De opkomst van grote ideologieën als liberalisme en socialisme in de 19e eeuw voegde een derde betekenis aan het woord toe: de strijd tussen ideologisch gemotiveerde groepen binnen een staat.
Bron: Wikipedia Politiek

2 De Grondwet

In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.
Constituties variëren van land tot land, maar toch zijn er enkele bijna-universele kenmerken. Constituties regelen de organisatie van de overheid, ze zeggen bijvoorbeeld of het een parlementair of presidentieel systeem is, welke mechanismen de wetgevende macht heeft om de uitvoerende macht (het bestuur) te controleren, wat de rol is van de rechterlijke macht en op welke manier de macht verdeeld is tussen de centrale overheid en decentrale organen, zoals provincies en gemeenten. Constituties erkennen meestal ook een aantal fundamentele rechten en vrijheden van burgers, de zogenaamde grondrechten.
Bron: Wikipedia Grondwet

De Grondwet van Nederland
Artikel 1 zegt:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Bron: Overheid 2018

3 Gelijkheid versus gelijkwaardigheid

Het is de moeite waard om eens te kijken naar de betekenis van het begrip gelijkheid en het hieraan verwante begrip gelijkwaardigheid.

Amnesty International stelt in 'Gelijkheid en gelijke behandeling': "Alle mensen zijn van gelijke waarde en moeten daarom gelijk behandeld worden. Dat is het beginsel van mensenrechten." Ze voegt daar aan toe: "In de juridische zin gaat gelijkheid terug op het idee van het natuurrecht, waarin ieder mens is begiftigd met een gelijke vrije wil."
"De Amerikaanse filosoof John Rawls (1921-2002), misschien wel de invloedrijkste denker van de late 20ste eeuw, ontwierp in A Theory of Justice (1971) een politieke theorie voor een rechtvaardige democratische samenleving. De maatschappij is volgens hem een samenwerkingsverband tussen rationele en redelijke individuen. Het beginsel van de verdeling van schaarse goederen is 'rechtvaardigheid als billijkheid'. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun geluk. Maar mensen worden geboren met ongelijke kansen: ze hebben verschillende talenten, behoren tot verschillende sociale klassen, of hebben handicaps of ziektes of domweg pech." Bron: Amnesty International Gelijkheid en Gelijke behandeling

Daarmee kom je op het punt van de gelijkwaardigheid.
Als we vaststellen dat mensen ongelijke kansen hebben en we toch vinden dat we allemaal gelijkwaardig zijn waarom zou de ene mens het dan verdienen, toekomen, om meer beloond te worden dan de ander? Die ene persoon met zijn of haar sterke karakter, gezonde lichaam, talent, enz. is die niet al zwaar beloond ten opzichte van de medemens?
John Rawls zegt daarover: "De taak van de overheid is onverdiende achterstanden op te heffen. In dat geval zouden we aan de samenleving drie eisen stellen. Ten eerste: dat iedereen gelijke rechten heeft en daarvan ook gebruik kan maken. Ten tweede: dat iedereen een zo groot mogelijke kans heeft om het best mogelijke voor zichzelf te krijgen. En ten derde: dat elke maatregel die een overheid neemt erop gericht moet zijn om degenen die het minst bedeeld zijn naar verhouding het meest te bevoordelen."
Om dit te bereiken stelt Rawls zich het volgende voor:
"Stel je voor dat we allemaal achter een veil of ignorance, een sluier van onwetendheid, plaatsnemen. We weten niet wie we zijn, wat onze positie in de samenleving is, wat onze huidskleur, geslacht of seksuele voorkeur is, waar we wonen, hoeveel we verdienen en wat voor ideologie of levensbeschouwing we aanhangen. Als we ons deze original position, oorspronkelijke positie, voorstellen, hoe zouden we de samenleving dan ingericht willen zien? Omdat we niet weten wie we zijn, denken we niet alleen aan ons eigen belang, maar aan alle mogelijke belangen." Bron: Humanistische Canon
De kritiek hierop is dat Rawls hierbij uitgaat van een rationele en redelijk mens, maar ook een die zonder empathie handelt. En de terechte vraag is of iemand zonder empathie ooit wel bereid zal zijn zich in die oorspronkelijke positie in te willen en kunnen leven. Laat staan dat hij daartoe in staat is, want hoe rationeel en hoe redelijk is de mens? Het vereist een vrije wil.

4 De vrije wil

Aan de vrije wil wordt behoorlijk getwijfeld. Lees hier maar eens:
'De Vrije Wil'
'Vrije wil' Bron: Wikipedia
'Ik heb geen vrije wil! Welles, die heb je wel!' Bron: NEMO Kennislink 02 feb 2016
'Ten geleide: Vrije wil' Bron: Filosofie 1/2010
'Privilege zit niet in zeven vinkjes, het zit overal' Bron: Jurriën Hamer in De Volkskrant van 22 april 2022
"Wat mij betreft zijn je genen, opvoeding en geschiedenis zelfs zo van invloed op je keuzes, dat je niet eens meer van een vrije wil kan spreken. Maar ook als je nog niet klaar bent voor die filosofische truth-bomb, moet je erkennen dat wat je aan ‘jezelf’ te danken hebt, en wat gewoon geluk was, nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. Ieders verdienste is gebouwd op drijfzand. Wij mensen zijn als uien: als we onze privileges afpellen blijft er niets over."
'Wij mensen hebben geen vrije wil' stelt Trouw 26 okt 2010.
"Hersenwetenschappers zijn het stilaan eens: de vrije wil bestaat niet. Onze bewuste beslissingen zijn de uitkomst van onbewuste processen waarover we geen ultieme controle hebben. De idee dat een bewust ik aan de knoppen zit, is een illusie."
De consequentie hier van zou zijn dat we in dat geval volgens algoritmes zouden leven en we in feite volledig voorspelbaar handelen, mits we maar over voldoende data beschikken. Die algoritmes zouden alleen nog gewijzigd kunnen worden door een vorm van selflearning, maar ook daarop zouden we dan weinig of geen invloed hebben.
In het verhaal van John Rawls is het dan dus nog maar de vraag hoe het dan nog zit met die eigen verantwoordelijkheid, met die rationaliteit en redelijkheid van de mens, als die vrije wil fictie zou zijn.

5 Politiek en de vrije wil

Wie wel heilig gelooft in de 'vrij wil' komt redelijk in de richting van het politieke denken van de liberalen, zoals dat ook in Nederland binnen de VVD wordt aangehangen. Het staat lijnrecht tegenover het gelijkheidsdenken in het 'oude' socialisme en communisme.
Eigen verantwoordelijkheid, kansen benutten, doen, het is allemaal gebaseerd op de vrije wil en op geloof in gelijke kansen. Op willen en kunnen. Over ons willen, nature, blijkt dus veel discussie te bestaan en kunnen, nurture, hebben we voor het grootste gedeelte niet in de hand.
Het zou kunnen verklaren waarom het in de praktijk heel lastig blijkt te zijn om gelijkwaardigheid tot stand te brengen. Sommige mensen zullen helemaal geen gelijkwaardigheid wensen, maar vooral kansen voor zichzelf. Juist de groep mensen die weten dat ze er 'beter' voor staan, waarom zou die groep zich inzetten voor de kansen van de 'anderen', zoals Rawls meende met zijn inbeeldingsmodel? Bron: Humanistische Canon 1971.
'We danken onze successen vooral aan toeval, daarom moeten mazzelkonten eerlijk delen en links stemmen, ook Mark Rutte' Bron: Opinie gezondheidszorgpsycholoog Huub Buijssen in De Volkskrant van 14 mrt 2021
"Ik merkte dan steeds dat succesvolle mensen, net als die zakenman, braaf gehoorzaamden aan de wet die ik me nog van mijn psychologiestudie herinnerde: succes schrijven we op het eigen conto, falen wijten we aan omstandigheden." "Daarbij weten ze Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar voor de economie, aan hun kant, want zijn favoriete formule is: succes = talent + geluk."
En wie daar wat beter over nadenkt zal niet anders dan moeten erkennen, dat noch talent, noch geluk verdiensten zijn, die je op je eigen conto kunt schrijven. En waarom zouden die dan ook nog eens extra beloond moeten worden?
Laten we ook eens kijken naar wat Paul Verhaeghe ons leert: 'Paul Verhaeghe over zijn boek Identiteit' Bron: Sociologie Magazine nr 2 2013
"Wie wij zijn ligt niet vast, maar wordt continu beïnvloed door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, stelt Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit."
“Het is een systeem waarin de mens wordt beschouwd als een rationele speler op de markt waar hij voortdurend afweegt wat voor hem het beste is. Alles draait om materiële opbrengst op korte termijn. Het systeem houdt zichzelf bovendien in stand doordat wordt gedaan alsof dit de ware aard van de mens is. Hij is een egoïst, geen onderdeel van een geheel. We zijn immers gemaakt om te concurreren: het recht van de sterkste, voortleven en voortplanten, The selfish gene, dat verhaal.”

6 Gelijkheid en gelijkwaardigheid en de politiek

Creëer je door een onderscheid te maken tussen gelijkheid, lijken op, of gelijk zijn en gelijkwaardigheid niet in wezen juist de rechtvaardiging van de ongelijkheid tussen mensen? Want wie zijn kansen in het liberalisme niet benut krijgt de boodschap te horen: eigen schuld, dikke bult. Daarmee werp je de pechvogels van deze aarde eigenlijk voor de voeten dat zij in vrije wil hun noodlot kozen. Dat is een tamelijk harde en weinig empathische levenshouding.
Zoals ik het ooit al eens schetste: "Ik heb het allemaal zelf verdiend", zegt de liberaal. "Ja, maar wie betaalde de rekening dan?", was dan mijn vervolgvraag.
Wij zijn de 'doeners' hoor je ze roepen, een uitspraak waarmee trouwens inherent al een tweedeling opgeroepen wordt. Tegenover de doeners zouden dan de niet.doeners staan.
Nederland is gebouwd door 'doeners', roepen ze en op zich klopt dat natuurlijk. Al die straatwerkers, mijnwerkers, timmermannen, metselaars, onderwijzers, logopedisten, verpleegsters, automonteurs, elektriciens, noem ze maar op. Ja, die hebben Nederland inderdaad gebouwd en verzorgd.
En de 'doeners' van de VVD? Hebben die Nederland gebouwd, of lieten die Nederland bouwen? Zijn zij eigenlijk niet het best te betitelen als de 'laten.doeners'. Een beetje BN'er verwoordde het zo tijdens de Coronacrisis van 2020: "Het gaat om het basale besef dat de welvaart in dit land gebouwd wordt door de mensen die belasting betalen en dat zijn de ondernemers."
Het basale besef dat deze beetje BN'er kennelijk mist is dat "er zonder geleend geld, arbeid en consument ook geen ondernemer is".
Wie rijk wil worden, zo werkt het kapitalisme, moet geld investeren en daar arbeid aan (laten) toevoegen.
De neoliberale ondernemersklasse vergaarde het grote geld, klopt, maar de echte doeners mochten het voor ze doen, met als het een beetje meezat voor een loon ergens tussen het minimum en modaal.
En als het tij dan even tegen zit dan mogen die echte doeners, met dat minimumloon, voor de verliezen opdraaien:
'De coronacrisis legt genadeloos bloot waar de roofridders zitten' Bron: FTM 20 apr 2020
"Het is een klassiek geval van 'privatizing the gains, socializing the losses'."
De categorie 'durfinvesteerders' noemen we ook vaak wel beleggers of aandeelhouders.
Herman van Veen zong het al in 1972:
'Arm' Herman van Veen
"Maar hij heeft een villa aan de kust
en verdient acht ton per jaar
al verdient hij het niet
hij krijgt ze toch maar."
We kennen ze ook als bijvoorbeeld huisjesmelker. Geld lenen of krijgen, huisje kopen, huisje verhuren. De huisjesmelker maar centjes vangen. Zo simpel ligt het natuurlijk.
'Wonen in een schilderij van Van Ruisdael – huizenbezitters die Amsterdam verlaten rekenen zich rijk in de regio'. Bron: De Volkskrant 20 jul 2018
"Lucas keek een beetje naar de historische bewegingen op de huizenmarkt en dacht: dat komt wel goed. Vorig jaar verkocht hij zijn appartement, inmiddels voor 60 duizend euro verbouwd, voor 539 duizend euro. Winst: 239 duizend euro in vijf jaar." "De ongekend grote stijging van de huizenprijzen in Randstedelijke centra kent veel verliezers, met name jonge starters die de stad niet meer in komen." "In Woerdense Verlaat stonden de huizen vorig jaar nog onder water; de verkopers van de woonboerderij leden verlies."
"Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren." Bron: WikipediaKapitalisme.
En zo lezen we ook: 'Rijkste 1 procent bezit bijna 28 procent van het totaal vermogen in Nederland'. Bron: De Volkskrant van 22 april 2017 Dat zijn vast niet allemaal timmermannen en loodgieters, de doeners.
'Het is tijd voor een eerlijke verdeling tussen arm en rijk, want een moreel recht op rijkdom bestaat niet', betoogt filosoof en econoom Ingrid Robeyns in De Volkskrant van 12 apr 2019.
"Bovendien vergeten aanhangers van het idee van ‘rijk door eigen verdienste’ dat toeval een grote rol speelt in ons leven: in welk land en tijdperk we geboren worden, met welke talenten en gezondheid we zijn behept, wie de ouders zijn die ons grootgebracht hebben, enzovoort."

Dik Trom wist het al.....

Ook aardig om dit eens te kijken? 'Happiness' by Steve Cutts

7 De gevolgen van de 'vrije wil'

De meeste 'verliezers' in de maatschappij kozen er hoogstwaarschijnlijk niet voor uit vrije wil en ze verloren, mogen we toch wel aannemen, ook niet omdat ze niet de beste keuze voor zichzelf wilden maken. De meesten hadden pech en een deel gokte wellicht verkeerd. Maar zelfs die vraag naar het waarom roept twijfels op. Wie zette(n) hen ertoe aan 'verkeerde' beslissingen te nemen? Was dat uit echte vrije wil?
Mensen die geloven in de 'vrije wil' en de harde lijn van goed en kwaad aanhangen en daarmee bijvoorbeeld ook voor strenger straffen zouden eens te rade kunnen gaan bij Julia Shaw. Julia Shaw onderzoekt ‘het kwaad’. Bron: De Volkskrant van 16 mrt 2019
"Waarom doen mensen slechte dingen? Na haar succesvolle boek over het geheugen buigt forensisch psycholoog Julia Shaw zich over 'het kwaad' - waar we volgens haar nodig anders naar moeten kijken."

Wie dagelijks heel direct te maken hebben met 'de vrije wil', zijn de hulpverleners op de crisislijn. Laten we een van hen maar eens aan het woord komen.
Zo is het om te werken bij crisislijn 113: 'Op Instagram lijkt het leven een Bar­bie-feest, maar de praktijk is anders'. Bron: AD van 04 mei 2019
"We leven in een tijd waarin mensen snel hun oordeel klaar hebben. Een aantal kennissen van mij wil weinig van mijn werk weten. Dat zijn mensen met wie het goed gaat. Ze hebben geen interesse voor de keerzijde van het leven, voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Als ik dan iets vertel over de mensen die hulp zoeken, zeggen ze: we hebben allemaal wat, ze moeten het maar oplossen. Dat zie ik vaker in de samenleving. Overal ligt een neoliberaal sausje overheen van 'ze moeten het zelf maar doen'. Alsof succes een keuze is, en falen dus ook. Terwijl er steeds meer eenzame mensen zijn, en steeds minder vangnetten."

Alleen omdat in 1989 de muur in Berlijn viel werd sindsdien elk politiek systeem dat ook maar enigszins leek op het 'oude communisme' verketterd. Zo kon het kapitalisme de politieke overwinning vieren. Partijen als de PvdA bekeerden zich tot het liberalisme, uit angst en schaamte voor de eigen identiteit. Het leidde tot ongebreidelde groei, tot uitputting van de reserves van onze planeet, tot roofbouw op de natuur, de dieren en de arbeiders, de Polen, de kinderen in India, de Chinezen en andere Aziaten, de echte doeners van deze kapitalistische bubbel. Hoeveel van al die doeners wereldwijd deden dat uit vrije wil?
Nu, in 2019, kunnen we vaststellen waar dit systeem van de 'vrije wil' toe geleid heeft: de grootste milieucrisis waar de mensheid ooit voor heeft gestaan en een dramatische tweedeling tussen arm en rijk. En wie heeft er nog een vrije wil in de digitale wereld van bedrijven als Google en Amazon?
Niemand die zegt dat we terug moeten naar de voormalige Sovjet Unie of de DDR, niemand die denkt dat de heilstaat Noord-Korea is. Maar wie zijn ogen open heeft kan wel vaststellen dat we in een schijnwereld zijn beland, die op de rand van het faillissement staat.

En mochten de 'vrije wil' en 'gelijkwaardigheid' toch bestaan, dan zouden we er zeker ook naar mogen streven die inclusief de natuur te laten zijn. Geen dier of plant zal er vrijwillig voor kiezen naar de slacht of de veiling afgevoerd te worden door en voor een mens.
De 'sceptici' met betrekking tot de 'eigen wil' van de natuur zou ik willen uitnodigen om dit eens te lezen: 'Vanuit de plant gezien Pleidooi voor een plantaardige planeet' van bioloog Arjen Mulder. "He aligns himself with the natural philoso­phers from ancient Greece and argues for a new poetic biology based on protecting life rather than destroying it." Bron: Letterenfonds.

8 Populisme

Op 06 jun 2019 konden we dit lezen:
'Benauwde overwinning voor reactionaire Deense zg. sociaal-democraten' Bron: Krapuul 06 jun 2019
"Vorig jaar besloot Frederiksen echter haar ziel aan de duivel te verkopen. De sociaal-democraten spraken hun steun uit voor het dubbel bestraffen(!) van inwoners van wijken waar veel migranten gehuisvest zijn, voerden campagne voor een verbod op de boerka en stemden voor een plan om waardevolle spullen van asielzoekers af te pakken bij binnenkomst in Denemarken. Met ‘links’ – laat staan met ‘socialistisch’ – heeft dit natuurlijk helemaal niks meer te maken."
In DeMorgen van 05 jun 2019 stond dit:
'Dankzij haar harde asielbeleid zijn de Deense sociaaldemocraten opnieuw de grootste partij'
In De Volkskrant van 31 mei lazen we:
'De Deense sociaal-democraten koesteren de arbeiders en zijn hard voor migranten'
14 mei 2019 stond dit in The Guardian:
'Why copying the populist right isn’t going to save the left' Bron: Cas Mudde in The Guardian van 14 mei 2019
"The argument that a tougher stand on immigration will revive the social democratic parties – and arrest the rise of the radical right – is based on two basic errors, which together reflect a larger misunderstanding about the historic role of centre-left parties."
Op 19 sep 2018 stond in het AD:
'VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard bestraffen'
Het zette me toch aan het denken, die combinatie van Socialisme, het opkomen voor de 'Gewone Man' en Nationalisme, het 'Eigen Volk Eerst'.
Daarom maar eens een stukje Wikipedia opgezocht,  een beetje geschiedenisles voor en over de 'gewone man': 'Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij' Bron: Wikipedia
"De periode 1919-1921 Van DAP naar NSDAP."
"Hitler bedacht in deze beginjaren verscheidene veranderingen voor de DAP om die onder een bredere groep kiezers populair te maken en transformeerde die aldus tot de NSDAP. Een van de veranderingen die Hitler suggereerde was de toevoeging van het woord 'socialist' aan de naam van de partij. Hitler was altijd tegen marxistische ideeën (zoals het concept van de klassenstrijd) als zodanig geweest (zo stelde hij dat de klassenstrijd de Duitsers onnodig tegen elkaar uitspeelde) maar moest toch erkennen dat socialisme een populaire filosofie was na de Wereldoorlog. Dit toonde zich zeer in de groei van de Duitse Sociaal Democratische partij (SPD). Daarom herdefinieerde Hitler socialisme door er 'Nationaal' voor te plaatsen. Maar Hitler was alleen te vinden voor gelijkheid voor wie Duits bloed had. Joden en buitenlanders hadden geen rechten en immigratie van niet-Duitsers zou moeten stoppen."
Wie zich nog wat meer in deze materie en de geschiedenis van dit onderwerp wil verdiepen zou ook eens kunnen beginnen met het volgende artikel uit 1998: 'Het alternatief voor hitler' Bron: Rob Hartmans op 18 feb 1998 in De Groene Amsterdammer
"Een enkele keer duikt zijn naam (Ernst Niekisch) nog wel eens op in rechts-extremistische hoek, maar sinds de ineenstorting van het communisme en de definitieve inlijving van geheel Duitsland bij het vermaledijde 'Westen’ heeft de naam Niekisch weinig aantrekkingskracht meer. Dat wil overigens niet zeggen dat radicaal socialisme en extreem nationalisme nooit meer een sinister bondgenootschap zullen aangaan."
Wat is de 'les' hiervan? Naar mijn inzicht is het belangrijkste wat ik hiervan opsteek dat bestudering van het huidige politieke klimaat het inzichtelijker maakt waarom de geschiedenis verlopen is zoals hij is. Het is natuurlijk vooral een les over het verleden, misschien wel meer dan een 'lesje'  over het heden of een voorspelling voor de toekomst. Maar het verklaart voor mij toch wel veel.
Als historicus, en als burger eveneens, vind ik het wel verontrustend. Het is toch wel een onheilspellende golf die door de hele westerse wereld spoelt: de giftige cocktail van socialisme en nationalisme.

9 Het 'probleem' van de politiek

Waar komt het populisme van dit moment vandaan?
Wat ik zelf als het fundamentele 'probleem' van de politiek zie is het 'debatteren om te winnen'. We gaan niet meer op zoek naar de waarheid, maar naar de winst. Demagogie middels drogredeneringen en populisme liggen zo op de loer (zie ook TED Talk Daniel H. Cohen). Politiek wordt dan 'jurysport' en 'de man in de straat' bepaalt wat waar of niet waar is en daarmee ook wie wint.
Een veel toegepaste drogreden is die van het 'Argumentum ad ignorantiam'.
"Argumentum ad ignorantiam of het argument van de onwetendheid is een drogreden, waarbij voetstoots wordt aangenomen dat een stelling waar is, omdat niet is bewezen dat zij onwaar is, of omgekeerd dat er wordt aangenomen dat een stelling onwaar is, omdat niet is bewezen dat deze waar is. Het logische tegenargument is dat de afwezigheid van bewijs geen bewijs is van afwezigheid." Bron: Wikipedia
Nieuw is dit trouwens niet, want de 'Spindoctor' deed al eeuwen geleden zijn intrede in de politiek. "De praktijk van het 'spinnen' is zeker 2500 jaar oud. Zo'n 500 jaar voor Christus lieten de sofisten in de opkomende democratie van Athene zien dat zij vrijwel elk standpunt met sluwe welsprekendheid konden verdedigen. "De waarheid is datgene wat succes heeft", was hun opvatting. Plato noemde ze manipulators van de waarheid en bedriegers door taal." Bron: Wikipedia Spindoctor
Of ze dat uit vrije wil deden of niet anders konden, 'geboren leugenaars' waren, is dus maar de vraag.
De issues van de hedendaagse politiek zijn dus niet nieuw. Niet alleen Plato en Socrates hielden zich in de Oudheid al met politiek bezig, in de Middeleeuwen ontstond bijvoorbeeld het 'Machiavellisme (politiek)' Bron: Wikipedia
"Machiavellisme is de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal. De naam verwijst naar de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli die in zijn geschriften, met name in De vorst, dergelijk politiek handelen beschrijft. De term machiavellisme is doorgaans negatief beladen.
Behalve in de staatkunde wordt de term ook gebruikt in de psychologie. Het psychologisch machiavellisme vormt daar met psychopathie en narcisme de donkere drie." Zie ook op deze site: 'Narcisme'
Vandaar ook mijn motto: "Stop een gesprek/debat met iemand die blijkt alleen maar met je in gesprek te willen om zijn of haar gelijk te halen." Dat geldt wat mij betreft zowel voor politieke-, zakelijke-, als privégesprekken.

10 De 'Rutte Doctrine' (Nu als los item)

Een voorproefje daaruit:
De doctrine, na grondige bestudering, kort samengevat: "Wel macht uitoefenen, maar geen verantwoordelijkheid nemen."
Daarbij zelf elke tegenstander, de oppositie, verwijten makend dat die geen verantwoordelijkheid draagt. Methode? "Verhullen, misleiden, framen, criminaliseren en spinnen"
En als je erop aangesproken wordt? "Ontkennen, afschuiven, je omgeving de schuld geven, in de slachtofferrol kruipen."
Mijn vader omschreef dit soort gedrag ooit als: 'Schieten vanuit een Ziekenauto' en 'Trappen naar onder en likken naar boven'. Snap nu eigenlijk pas goed wat hij bedoelde.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017