Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Natura 2000
Natura 2000
01/12/2023

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Natura 2000' 12 jan 2023 (laatst bijgewerkt op 25 mrt 2023)

Natura 2000: een veelbesproken onderwerp dat, direct of terloops, op deze site ook al meermalen aan bod kwam in bijvoorbeeld: 'Staatsbosbeheer -2.0', 'Bomensloop Archemerberg', 'Manderheide',  'Verdroging Nederland', 'Natuurlijk!', 'Groene Chaos', 'Herstel Biodiversiteit', 'Invasieve Exoten', 'Bomen', 'Eco Manifest', 'Economie voor Ecodummies' en 'Energietransitie'. 
Het werd tijd zo leek me om aan dit beladen onderwerp wat specifieke aandacht te schenken.

"Weg met al die Eiken en Beuken, we gaan de 'Natuur' 'Robuust' maken!"

Een klein zoektochtje op internet levert al gauw het volgende op:

'Natura 2000' Bron: Wikipedia
"Natura 2000 (ook geschreven als Natura2000) is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (biotopen), maar draagt ook bij aan bescherming van soorten (en hun habitats)."

'Natura 2000' Bron: European Commission
"Stretching over 18% of the EU’s land area and more than 8% of its marine territory, Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world. It offers a haven to Europe's most valuable and threatened species and habitats."
In Practice
"Natura 2000 is a network of core breeding and resting sites for rare and threatened species, and some rare natural habitat types which are protected in their own right. It stretches across all 27 EU countries, both on land and at sea. The aim of the network is to ensure the long-term survival of Europe's most valuable and threatened species and habitats, listed under both the Birds Directive and the Habitats Directive."

'Natura 2000' Bron: Government of the Netherlands
"Natura 2000 is a European network of protected nature areas where certain species of animal and their natural habitats are protected in order to preserve biodiversity."

'Natura 2000' Bron: Rijksoverheid
"Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden."

'Natura 2000' Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Natura 2000
"Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk."

'Natura 2000: beleven, gebruiken en beschermen' Bron: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
"Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Rijkswaterstaat heeft 2 rollen binnen Natura 2000: die van voortouwnemer en waterbeheerder."

'Doelstellingen Natura 2000' Bron: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
"Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en habitats die daar in niet-verwaarloosbare hoeveelheden aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen voldoende is, danwel of een uitbreiding of een verbetering nodig is. Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. In die beheerplannen worden de instandhoudingsdoelstellingen uitgewerkt in ruimte en tijd."

'Natura 2000' in een Notendop:
'Friesland zit in zijn maag met half voetbalveldje aan stikstofgevoelig mos' Bron: De Volkskrant van 17 feb 2023
"Met de formele aanwijzing van 0,4 hectare veenmosrietland is de Zuidwest-Friese Fûgelhoeke plots stikstofgevoelig verklaard. Boeren, de provincie én natuurbeschermers zouden graag pragmatisch omgaan met die status. Maar de wet is de wet. ‘Het gevoel bij de boeren is: voor een postzegeltje mos moeten wij weer lijden.’"
"Het behoud van draagvlak voor natuurbescherming speelt zeker een rol. ‘Wij hebben er geen belang bij ruzie te maken met de buren’", zegt It Fryske Gea-directeur Henk de Vries.
"Als natuurbeheerder heeft It Fryske Gea veel te stellen met de boeren, die De Vries steevast ‘de buren’ noemt. ‘De grenzen zijn hard geworden: een sloot of een hek. De landbouw is veel intensiever geworden. Er wordt gespoten, geploegd en diep afgewaterd. Je ziet vooral grote lappen eentonig groen gras dat tot wel vijf keer per jaar wordt gemaaid. Dat is ook niet goed voor de soortenrijkdom in natuurgebieden: minder bloemen, minder heide, meer brandnetels.’"
"Daarom is het goed dat natuurbelangen juridisch verankerd en niet onderhandelbaar zijn, vindt De Vries. ‘In principe, dan.’"
Precies, 'juridisch verankerd' en 'niet onderhandelbaar', 'in principe dan'. Want 'Nederland Polderland' heeft natuurlijk wel principes, maar een rubberen ruggegraat.

Even over 'It Fryske Gea': "Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare."
Actueel op hun site: 'De kracht van het Noorden biedt perspectief voor economie en welvaart' Bron: It Fryske Gea 14 feb 2023
En dan streef je naar 'perspectief voor Economie en Welvaart'? Klinkt toch meer als een reclamespotje van de VVD? 'Kansen en Benutten". Zie ook: 'Economie voor Ecodummies'

Hoe u er over denkt weet ik niet, maar op mij komt het allemaal toch wel erg chaotisch over.
Wat zijn nu de doelstellingen? Herstel van de natuur? Herstel van de biodiversiteit?
We lezen over 'beschemde diersoorten', 'beschermde habitats', maar ook over 'beleven, gebruiken en beschermen'. We lezen over bescherming van 'niet-verwaarloosbare hoeveeelheden', maar tegelijkertijd over 'met uitsterven bedreigde inheemse soorten'.
We lezen: 'planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.'

Bij mij lopen de rillingen toch wel een beetje over de rug als ik zo'n laatste citaat onder ogen krijg. Wie daar meer over wil lezen kan terecht in het item 'Invasieve Exoten'. Deed me toch echt ook een beetje denken aan 'Vluchtelingen' en 'Zondebok'. Wie denken we wel niet dat we zijn?

Wie in 'Natura 2000' gebieden vertoeft kan geconfronteerd worden met reclameborden van onder meer 'Staatsbosbeheer -2.0' waarop teksten te vinden zijn als:

Beschermde natuur met een rijke historie.

"Het zachte geklater van water in stromende beekjes maakt het Springendal uniek. Zo'n 150.000 jaar geleden is hier een stuwwalcomplex ontstaan, waarvan de glooiingen nog goed zichtbaar zijn. Water slingert via tientallen bronnen zacht glooiend naar beneden en voeden onder meer de Springendalse beek. Duizenden jaren geleden leefden hier al mensen. Dat blijkt onder meer uit de tientallen grafheuvels, die nog steeds aanwezig zijn in het gebied. Ze zijn een bezichtiging waard. Veel later kwamen hier boeren wonen. Ze ontgonnen kleine stukjes grond en legden houtwallen aan. Het kleinschalig boeren zorgde voor een soortenrijk landschap. Op de plattegrond van 1920 is de kenmerkende structuur van het Springendal goed zichtbaar met de Springendalse beek, bronvijvers en hooilandjes. Ook is te zien dat er nog weinig heide (roze kleur) destijds was ontgonnen voor bos- en landbouw doeleinden. Deze natuurkwaliteiten - met verbindingen tussen kleinschalige akkers en heidevelden - willen we behouden en versterken."

Herstel van de natuur.

In het Springendal vindt u een grote variatie aan planten en dieren, zoals de zwarte specht, zandhagedis en de prachtigste orchideeën....

"Niet voor niets is het een van de Natura 2000-gebieden in Europa, met speciale soorten die beschermd worden. Door toenemend wegverkeer, industrie en intensief landgebruik staat de natuur onder druk. Daarom neemt Staatsbosbeheer diverse maatregelen om de natuur te herstellen. In 2019 hebben wij de heide in het Springendal uitgebreid en verbindingen gemaakt naar omliggende natuur. Dit maakt het voor vele insecten en reptielen gemakkelijker om zich te verspreiden. Daarnaast versterken we het eeuwenoude cultuurlandschap door nieuwe bomen en struiken aan te planten. Want een mozaïek van akkers, graslandjes, houtwallen en heide versterkt het kleinschalige Twentse cultuurlandschap."

Dus in dit soort gebieden wonen al duizenden jaren mensen? "Veel later kwamen hier boeren wonen".
En dan stel je als 'Natuurbeheer' dat het landschap er weer uit moet zien als in 1920?
Nou ja, 'het landschap'? Nee dus. Dit uitgangspunt geldt natuurlijk in hun visie alleen binnen die postzegel van 'Natura 2000'. Het omliggende gebied met 'raaigras' en monoculturen van landbouw en megastallen, daar hoor je 'Staatsbosbeheer -2.0' niet over. Ja, we moeten het 'cultuurlandschap' herstellen. Maar hoe gaan ze dat dan aanpakken? Wanneer hoor je die natuurorganisaties de werkelijke oorzaken blootleggen van de aftakeling van de natuur?
Kennelijk durven ze bij dit soort organisaties niet de bron van het kwaad aan te pakken en deze vragen te stellen: a. waarom moet het landschap er weer uitzien als in 1920 en b. waarom ziet het landschap er in 2023 niet zo uit als in 1920, noch als in 1500 of in 10000 voor Chr.?

En wat doet 'Staatsbosbeheer -2.0' dan in de praktijk voor het herstel van dit 'cultuurlandschap?
Leest u anders dit eens:

'Natuurorganisaties spreken zich na zeven jaar ook uit tegen afvalwaterinjecties' Bron: RTV Oost 11 apr 2022
"Sinds RTV Oost in 2014 meldde dat de NAM zwaar verontreinigd afvalwater van de oliewinning in Drenthe in de Twentse grond pompt, werden Landschap Overijssel, Natuur en Milieu en Natuurmonumenten door RTV Oost keer op keer om een reactie gevraagd. Nooit gingen ze daarop in: wilden hun vingers niet branden aan de milieuverontreiniging."
"De brief van de drie natuurclubs zou 'volledig' worden onderschreven door Staatsbosbeheer, maar een handtekening van de natuurbeheerders staat niet onder de brief. Reden daarvoor zou zijn dat Staatsbosbeheer een overheidsorganisatie is."
En dit noemt zich 'Natuurbeheerder'?

In 'Herstel Biodiversiteit' kwam een en ander ook al aan de orde:
Nu hebben die zogenaamde natuurbeheerders, vroeger heetten die natuurbeschermers, besloten dat die laatste postzegels met bos plaats dienen te maken voor 'Herstel Biodiversiteit'. Bomen dienen massaal gekapt te worden en de heide, die er ooit een tijdje geweest is, moet terugkeren, inclusief de Zandhagedis, de Woestijnbij en de Witsnuitlibel, of hoe het insectje mag heten. "We gaan de natuur weer robuust maken" heet het bij die zogenaamde Natuurbeheerders van bijvoorbeeld het Drents-Friese Wold en Leggelerveld.
'Stikstof in Drents-Friese Wold en Leggelderveld: Maatregelen tegen stikstof gaan ten koste van reptielen' Bron: RTV Drenthe 28 dec 2022
"Door het landschap intensiever te beheren, en dan voornamelijk de heide en vennen, kunnen de gevolgen van stikstof enigszins beperkt blijven. Naast maaien en het inzetten van schaapskuddes, gebeurt dat ook door vaker te plaggen. Maar veel vaker dan eens in de 25 à 30 jaar, kan niet. Plaggen is namelijk nadelig voor onder meer insecten en reptielen."
Dus Staatsbosbeheer kapt onze bomen om de 'biodiversiteit te vergroten' en de natuur 'robuuster' te maken. Na dat kappen moet er geplagd worden vanwege 'redding' van de Zandhagedis. Eindresultaat: geen bomen, geen heide, geen Zandhagedis. Lekker bezig 'Staatsbosbeheer -2.0'.
Niet zo gek toch ook dat zelfs de boeren hier een beetje tureluurs van worden? Die moeten inleveren en zien de bossen om hen heen verwijderd worden door 'Staatsbosbeheer -2.0': ''Extra' Natura 2000-doelen: LTO-Noord en dorpen in Westerveld boos' Bron RTV Drenthe 11 jan 2023
"Voorbeelden van toegevoegde habitattypen zijn bijvoorbeeld de gevlekte witsnuitlibel in het Fochteloërveen, zure vennen in het Witterveld en Elperstroomgebied en zwakgebufferde vennen (vennen met zeer helder water) in het Holtingerveld, Dwingelderveld en Mantingerzand. Door het toevoegen van die habitattypen gaan er voor die gebieden nog strengere regels gelden dan eerder was vastgesteld, zeggen de boeren."

Als je het allemaal zo doorleest, dan heeft Natura 2000 weinig te maken met bescherming van de natuur. Wat natuur is kwam aan de orde in het item 'Natuurlijk!'.

Wie zich wat inleest in de doelstellingen van Natura 2000 komt erachter, dat het vooral gaat om een krampachtige poging bepaalde cultuurlandschappen te behouden of te herstellen, waar behoorlijk subjectieve argumenten aan ten grondslag liggen. Wie kan bepalen wat er in een specifiek gebied op deze aarde 'thuishoort'?

Zelfs als we het konden, dan nog blijft het bij 'Wensnatuur'. Waarom? Om de eenvoudige reden dat 'herstel' van subjectief bepaalde cultuurlandschappen, zoals bijvoorbeeld het 'Coulisselandschap', in 2023 volstrekt onmogelijk is vanwege de industriële landbouw en veeteelt, waar wij decennia geleden voor hebben gekozen. Die berustte op de, bij nader inzien volstrekt verkeerde, aanbevelingen van een man als Sicco Mansholt en de na WOII heersende angstcultuur rondom het thema: 'Nooit meer Honger'.
Ons huidige beleid aangaande de industriële landbouw en veeteelt heeft hier alleen niets meer mee te maken en Mansholt zelf kwam uiteindelijk ook tot datzelfde inzicht, zo kunnen we lezen.
Zie ook: 'Revolutie: van Mansholt-doctrine naar eiwittransitie' Bron: Animal Rights 14 sep 2020
"'Zo veel mogelijk produceren tegen zo weinig mogelijk geld’ was het devies om de prijzen van producten tijdens de wederopbouw laag te houden en tegelijkertijd de boeren toch een fatsoenlijk inkomen te geven. Het beleid was gericht op specialisatie, mechanisatie (later automatisering) en schaalvergroting. De ruilverkaveling veranderde het kleinschalige platteland in een strak productielandschap met monoculturen en grote stallen. Kleine familiebedrijven werden opgeofferd aan de efficiëntie van steeds grotere bedrijven."
"Vreemd genoeg heeft de huidige regering nog steeds moeite om dit falen in te zien en dezelfde conclusies te trekken. Ook het mestoverschot, de stikstofcrisis en de volksgezondheidsproblemen in veedichte gebieden komen voort uit het beleid van Mansholt en zijn opvolgers. Het ontbreekt onze overheid nog steeds aan inzicht, visie, lef, urgentie en dadendrang."
"De revolutie die we nu nodig hebben - voor de dieren, voor de natuur, voor het milieu, voor de volksgezondheid, voor het klimaat en voor de planeet - is een radicale transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en daarmee een einde aan de vee-industrie. Animal Rights is klaar voor dit nieuw beleid."
Wie beweert dat deze informatie van Animal Rights inmiddels achterhaald is, die kan hier nog even geupdate worden:
'Zonder uitzonderingspositie heeft driekwart van de melkveebedrijven al een mestoverschot' Bron: De Volkskrant van 24 jan 2023
"Driekwart van de melkveehouders heeft een mestoverschot en maar liefst 90 procent van de varkens- en pluimveebedrijven produceert te veel mest voor eigen gebruik."
en hier:
'Landbouwsector exporteerde voor recordbedrag' Bron: NOS 24 jan 2023
"De Nederlandse landbouwsector heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan landbouwgoederen uitgevoerd. Er werd voor ruim 122 miljard euro geëxporteerd, ruim 17 procent meer dan in 2021. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wageningen Universiteit."
Het zit diep ingebakken in ons calvinistische Nederland blijkt wel:
'Hoe de roofbouw op Moeder Natuur escaleerde: zelfs aan wolken willen we verdienen' Bron: de Duitse historicus en filosoof Philipp Blom in het AD 23 mrt 2023
"De schrijver van het bijbelboek Genesis liet zich er kennelijk door inspireren en is nog explicieter als het aankomt op het exploiteren van de natuur. Daar staat letterlijk: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt."

Nog even dit over dat 'Coulisselandschap': 'Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ons coulisselandschap nooit verdwijnt' Bron RTV Oost 21 feb 2023
"Het coulisselandschap in Overijssel moet een beschermde status krijgen. Dat vindt GroenLinks Overijssel. De partij dient morgen een voorstel in waarin het de provincie vraagt om te onderzoeken of dit geregeld kan worden. Het uiteindelijke doel: een Unesco-status."
"We vinden het coulisselandschap allemaal mooi en belangrijk, maar nergens is vastgelegd dat het ook beschermd moet worden", zegt GroenLinks-Statenlid Vincent Wever. "Je kunt het zien als een oud huis. We kunnen het allemaal een mooi huis vinden, maar zonder monumentenstatus kan iedereen er met de sloophamer doorheen."
"Het coulisselandschap is kenmerkend voor Overijssel. Het is te herkennen aan kleine lapjes grond met daaromheen rijen bomen en houtwallen, afscheidingen die bestaan uit een mix van struiken en bomen. Het is een landschap dat al honderden jaren bestaat."
Dream on, denk je dan toch? Het probleem is juist dat dit landschap nauwelijks meer bestaat.

Terugkeer naar een romantisch 'Coulisselandschap' zou vereisen dat we af moeten van alle grootschaligheid, van het raaigras, van alle megastallen en mega dozen op het platteland. We zouden af moeten van de mega tractoren, die het nodig maakten om bomen en groen te kappen langs kleine landweggetjes. Die het nodig maakten dat, teneinde niet in de akker weg te zakken en meermalen per jaar te kunnen oogsten, het grondwaterpeil naar beneden moest. Dat daarmee dus zorgde voor de verdroging van de natuur. De 'agrarische industrie' heeft onder meer ten gevolge van de stikstofuitstoot en de schaalvergroting dus zelf het landschap om zeep bracht.
Wie een 'Coulisselandschap' terug wil zal daarvoor de prijs moeten betalen, dat zo ongeveer de helft van de nog resterende Nederlandse boeren gaat stoppen. Dat zijn geen kleine, lieve ecologische boeren, maar vooral mega bedrijven. De actualiteit is dat het 'Coulisselandschap', waar sommigen zo prat op gaan, helemaal niet meer bestaat in Nederland. Nederland is, op een paar verstedelijkte stukjes na, een grote industriële grasmat, vol grijze dozen en megastallen en met her en der een postzegel van wat een 'natuurgebiedje' wordt genoemd. Het verder uitgestorven monotone platteland kent vooral verlaten dorpjes, waar van alles dicht is gegaan, van winkel tot kerk. Dat heeft dus ook niks te maken met het begrip overbevolking.
Voor de geïnteresseerden nog even over de relatie tussen 'Overbevolking', 'Natura 2000' en het 'Coulisselandschap' van 1920:
'Vergunning Oude Lenferink uit Fleringen terecht geweigerd, zegt rechtbank' Bron: Tubantia 26 jan 2023
Ziet u het?
Je hoeft zelfs maar even de grens over te gaan en je kunt vaak het verschil al waarnemen. En je ziet het in heel Europa. Wie dat wel wil, dat 'Coulisselandschap' van 1920, zal terug dienen te gaan naar kleinschalige en biologische landbouw en veeteelt, die op dit moment economisch kansloos zijn.

Kortom: terug naar een 'Coulisselandschap' is een utopie. En die utopie heeft niets te maken met overbevolking in Nederland. Het grootste gedeelte van Nederland is landbouwgrond en bijna driekwart van de opbrengsten dienen niet onze voedselvoorziening, maar zijn gericht op export en het maken van winst.
De 'overbevolking' in onze steden heeft ook nauwelijks iets te maken met de aftakeling van onze natuur. Eerder is het omgekeerde het geval, wereldwijd: het platteland loopt leeg en de wereld verstedelijkt meer en meer, niet vanwege bevolkingsaanwas, maar vanwege migratie van platteland naar stad. Zelfs in China zien we dat proces, bij een op dit moment zich stabiliserend bevolkingsaantal.
Er kan wel degelijk een overbevolkingsprobleem zijn, maar dat is dan niet gerelateerd aan het beheer van onze natuur. Als we half Nederland zouden volbouwen met huizen, dan nog zou er genoeg ruimte zijn voor uitbreiding van de natuur, zonder dat onze voedselvoorziening in gevaar zou hoeven te komen. Maar als we dat allemaal niet willen, die prijs voor de natuur betalen, tja dan wordt het een aardig kansloze missie.

Het 'Coulisselandschap' is dus niet uit Nederland verdwenen als gevolg van overbevolking, maar als gevolg van decennialang destructief landbouwbeleid, dat uitsluitend gericht was op groei, export en winst.
Voor de liefhebber nog even een paar feitjes over het 'Coulisselandschap':
"Een coulisse(n)landschap of bocagelandschap is een halfopen landschap dat wordt gekenmerkt door een lapjesdeken van kleine onregelmatige percelen die worden afgeschermd door heggen, houtwallen of muurtjes."
"Door de beplanting en bebouwing heeft dergelijk landschap het karakter van een toneel met coulissen, vandaar de benaming "coulisselandschap". Tijdens een gang door een coulisselandschap ziet men hierachter landschapselementen verdwijnen en even later weer verschijnen." Bron: Wikipedia

Zo heurt het? Valse Romantiek?
Cornelis Lieste 'Wensnatuur' ca 1855

Wat de uitvoerders van deze plannen, zoals 'Staatsbosbeheer -2.0', doen is vergelijkbaar met het werk van een 'Hoveniersbedrijf', dat van een klant een pak papier in handen heeft gekregen met instructies hoe die zijn 'droomtuin' verwezenlijkt wil zien worden.
Diezelfde 'hoveniers' bepalen voor u en mij hoe de laatste postzegeltjes waar nog iets van natuur is te vinden 'ingevuld' dienen te worden. Die beslissen wat er in een Nationaal Park wel en niet mag groeien en bloeien? Hoe arrogant wil je het hebben?

Boswachters klagen voortdurend over recreanten, die de biodiversiteit verstoren wanneer die zich niet 'alleen op wegen en paden' begeven. Diezelfde recreant wordt tijdens zijn tripje geconfronteerd met 'natuurbeheerders', die uitgerust met kettingzagen en bulldozers stukken van de laatste postzegels bos in Nederland met de grond gelijk maken.
"Ja maar", klinkt het dan "U snapt het niet." Inderdaad, je begrijpt het wel, maar je snapt het niet. Het is domweg niet te vatten. Nederland heeft teveel bos?!

'Mountainbikers verstoren vooral in Drenthe Natura 2000-gebieden' Bron: RTV Drenthe 11 feb 2023
"Drenthe telt veel mountainbikepaden en dat zit de natuur regelmatig dwars. Uit berekeningen blijkt dat onze provincie het hoogste percentage aan Natura 2000-gebieden heeft dat wordt verstoord door mountainbikers.
Verstoring is een containerbegrip voor alles wat dieren uit hun normale doen en laten haalt, variërend van minder nesten bouwen tot doodgereden worden."
En dan noem je jezelf 'Gutmensch' en bent een van deze natuurvandalen?

Even nog een reactie van een passerende 'recreant' uit de directe omgeving van zo'n Natura 2000-gebied:
'Kaalslag bij de kleine bron in het Springendal, Twente' Bron: Landelijk Meldpunt Bomenkap Melding 10 feb 2020
"Opnieuw kaalslag op een van de mooiste plekjes van Twente, het Springendal. Tegenover het beeldje van Victor Westhoff, vlakbij de kleine bron, is een ravage aangericht door grote machines. Tal van prachtige oude bomen zijn gekapt. Eén dikke beukenboom werd gespaard, maar deze werd eerder ingezaagd en was al ten dode opgeschreven. Zonder de beschuttende werking van het omliggende groen kon de storm het karwei gisteren afmaken. De weide werd omzoomd door een uitbundige groene wal en die is nu verloren gegaan. WAAROM?"
"Het gaat ons als bewoners van het gebied aan het hart, zoveel menselijk ingrijpen de laatste jaren in dit prachtige stukje natuur."

De Bergvennen in Lattrop, 70 hectare paradijs op aarde: ‘Beheren, begrazen en maaien in beschermd landschap’ Bron: Tubantia 13 feb 2022
"De Bergvennen baadt deze woensdagmiddag in de zon en dat geeft het natuurgebied extra glans. Wat maakt deze oase van bossen en vennen zo bijzonder? Een paar uur aan de wandel met terreinbeheerder Rick Staudt verschaft opheldering."
Tja, wat wil je nog meer; al zeventig procent van de bomen gekapt in dit Natura 2000 gebied. Kijk de terreinbeheerder eens smullen.

Vooruit Ecoloog Mark Zekhuis legt het nog een keer uit aan al die 'domme burgers' die zijn gedachtegoed niet delen:
'Waarom 200 (!) voetbalvelden aan bos moet verdwijnen | RTV Oost' met Ecoloog Landschap Overijssel Mark Zekhuis op 04 dec 2021
"Als we niets doen, wordt alles bos in Nederland. En dat belemmert de groei van de heide. Die is hier verdwenen." "Ik word hier gelukkig van!"
Tja daar kunnen Casper Albers en Ionica Smeets natuurlijk niet tegenop: 'Nederland het land met teveel bos'?
Zie ook 'Staatsbosbeheer -2.0'

'Verbazing over grootse ontwikkelingen op camping De Bergvennen bij Lattrop' Bron: Tubantia 30 nov 2020
"Lokaal merkt op dat de ontwikkelingen op het terrein zoals  de bouw van 215 vakantiewoningen, tiny houses en huisjes met welnessvoorzieningen, een zwembad, een voetbalveld en speelhal plaatsvinden in de buurt van een Natura2000-gebied. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen nabij een Natura-2000 gebied, daar waar belendende boeren sterke beperkingen krijgen opgelegd”, constateert fractievoorzitter Benny Tijkotte."
Tja: beheren, beleven benutten. 'Staatsbosbeheer -2.0' kan er trots op zijn.

Dan nog even dit over het logisch denken bij 'Staatsbosbeheer -2.0':

'Dankzij intensieve surveillance nog weinig houtroof op de Sallandse Heuvelrug' Bron RTV Oost 29 jan 2023
"Stiekem ja, want dat mag natuurlijk niet. Het is gewoon diefstal." Ine Nijveld, boswachter van Staatsbosbeheer, reageert fel op de vraag wat zij ervan vindt. "Ik heb er dus ook geen begrip voor, je neemt iets mee dat van een ander is, het is voor eigen gewin met name. En ondanks de situatie met de energieprijzen kan ik dit natuurlijk niet goedkeuren. En daarbij, je doet de natuur tekort, want dat dode hout heeft wel gewoon een functie en als je het meeneemt onttrek je het aan de kringloop van de natuur."
Hoe hypocriet wil je het hebben van 'Staatsbosbeheer -2.0'? Zo dus:
"Kijk, hier rechts stonden veel fijnsparren. Die hebben met de droogte van afgelopen zomer een klap gekregen en toen sloeg ook nog een kevertje toe dat verzot is op dit hout. We halen nu preventief veel fijnsparren tussen de andere bomen weg. Zo voorkomen we dat de rest ook wordt aangetast maar net zo belangrijk is het dat er weer licht op de grond komt. Zo kan het bos zich verjongen."
Staatsbosbeheer kapt toch bomen voor 'herstel biodiversiteit' en 'herstel heidelandschap' lezen we overal?
Staatsbosbeheer wil licht op de grond, zodat het bos zich kan verjongen? Was toch juist niet de bedoeling?
Staatsbosbeheer nodigt toch scholieren uit om opschietende jonge boompjes uit te graven?
Staatsbosbeheer kapt preventief bomen om verspreiding verdroging te voorkomen?
Staatsbosbeheer denkt dat bomen de oorzaak zijn van droogte? En de letterzetter komt ook door die dennenbomen?
Staatsbosbeheer biedt dennenbomen toch aan om te kappen als kerstboom?
Staatsbosbeheer verkoopt toch hout als biomassa en voor meubels om de broek op te houden?
Staatsbossen zijn toch van ons allemaal, dus waarom zou de burger er dan niet mogen kappen?
Zelden zo'n hypocriet en schijnheilig verhaal gehoord. En een redactie van RTV Oost trapt er nog in ook?
Morgen overal weer nieuwe borden van 'Staatsbosbeheer -2.0', met nieuw ontworpen teksten van de tientallen communicatiemedewerkers?
"We zullen het u even uitleggen."

'Bossen geplunderd: haardhout populair door hoge energieprijzen' Bron: RTV Oost 26 jan 2023
"Ook in Overijssel hebben natuurbeheerders te maken met dieven die met het hout aan de haal gaan. Hoe onschuldig het soms ook lijkt, het mag gewoon niet, benadrukt woordvoerster Joke Bijl van Staatsbosbeheer, met 19.466 hectare de grootste natuurbeheer in deze provincie."
"Zelfs het meenemen van houtsnippers is verboden. Officieel valt dit onder stroperij. Net zoals het plukken van paddestoelen. Dat laatste mag slechts in kleine hoeveelheden, alleen voor eigen gebruik."
Waar valt het Natura 2000 beleid van 'Staatsbosbeheer -2.0' dan onder denk je? Stroperij en verkoop om de broek op te houden? En dan anderen de maat nemen?

'Overijssel wil minder bomen kappen in natuurgebieden' Bron RTV Oost 16 apr 2016
"In totaal 800 hectare Overijssels bos gaat de komende jaren tegen de vlakte om plek te maken voor heide, stuifzand en andere soorten kwetsbare natuur."
800 hectare bos omhakken om plaats te maken voor 'kwetsbare natuur'? Maar 'we' gingen toch de 'Natuurlijk!' juist 'robuust' maken?

Denk je net dat het zo wel een beetje gepresenteerd hebt, komen deze ook nog even langs:

'Kaalslag op Het Hulsbeek in Oldenzaal: ‘Want als je niets doet, dan is er over 20 jaar geen bos meer’' Bron: AD 15 feb 2023
Wat is er dan wel als je 20 jaar niets doet daar? Raaigras, megastal, padelbanen, nieuwbouwwijk?
Als je niks doet dus?

'Bosbranden verwoesten nu al fors meer Europese natuur dan in heel 2021' Bron: NOS 23 jan 2023
Klimaatwetenschapper Sander Veraverbeke van de Vrije Universiteit in Amsterdam: "Als je op de juiste manier met vuur omgaat, door preventie en landschapsindeling, zou je zelfs in een opwarmend klimaat effectief kunnen optreden."
Hij denkt bijvoorbeeld aan het opdelen van landschappen in compartimenten. "Bijvoorbeeld met een brede weg of een brandgang om een scheiding tussen gebieden te krijgen. Als een brand zich dan verspreidt, is er een scheiding waar die brand dan ook op stuit. En de brandweer kan daar ook makkelijker toegang krijgen om te blussen."
Verder kan het volgens Veraverbeke zinvol zijn om andere types vegetatie te planten in gebieden die gevoelig zijn voor branden. "Meer loofbos, dat bevat een stuk meer water. Vaak als een brand in een dennenbos zich makkelijk verspreidt en vervolgens op een loofbos stuit, dan gaat het soms op een natuurlijke manier uit. Je kunt vegetatie heel bewust gaan beheren om branden te stoppen."
Wereldwijd ziet Veraverbeke behalve de negatieve dan ook de positieve invloed van de mens. "Globaal gezien heb je wel de bevinding dat op de savannes in Afrika - waar de gevolgen van klimaatverandering natuurlijk ook volop worden gevoeld - de waargenomen brandactiviteit wel is afgenomen. Dat heeft er ook mee te maken dat een groot gebied daar is omgezet naar landbouwland, dat nu door de mens beter wordt beschermd."
Nou, daar gaan we in Natura 2000: 'robuust maken', 'biodiversiteit herstellen', 'kwetsbare gebieden weer verbinden', zijn de slogans van de 'natuurbeheerders'. 'Opdelen in compartimenten', 'dennnbomen rooien', 'brandwegen aanleggen', roept de ander.
Waar beide partijen zich wel in zullen kunnen vinden is de basisgedachte: "als je geen bos hebt kun je in principe ook geen bosbrand hebben."
Casper Albers en Ionica Smeets zullen het ongetwijfeld kunnen bevestigen: meer raaigras = minder bomen = minder bosbrand.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017