Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Invasieve Exoten
Invasieve Exoten
04/14/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Invasieve Exoten' 14 apr 2021 (laatst bijgewerkt op 10 apr 2023) Zie ook 'Vluchtelingen' of 'Natuurlijk!' en 'Invasieve Exoten'* bij 'Staatsbosbeheer -2.0'. Kijk anders ook eens bij 'Verdroging Nederland'.

Directe aanleiding om het onderwerp 'Invasieve Exoten' eens onder de loep te nemen was een recent vraagje dat Kirsten de Wrede van de PvdD zichzelf en ons stelde op Twitter over Nijlganzen. Krijg je deze reactie als dooddoener van een GroenLinks-aanhangster.

Toch even de moeite genomen deze PDF te openen en even te lezen. Treffen we onder meer dit aan:

"De uitwerpselen van grote groepen nijlganzen kunnen overlast veroorzaken op wegen en in recreatiegebieden (ligweiden, stranden) in de nabijheid van water, bijvoorbeeld in de ruiperiode. Deze uitwerpselen kunnen terecht komen in stilstaande wateren. Dit verhoogt het risico op de ontwikkeling van blauwalgen en enkele andere soorten bacteriën. In zwemwater kan de ontlasting leiden tot overlast voor de mens, onder andere door de toename van blauwalgen. In verband met de gezondheid wordt aangeraden niet te zwemmen in gebieden met te veel blauwalg." Bron: NVWA
Een en ander is gebaseerd op informatie van de Overheid: het NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
Tja, zo gaat dat toch in de natuur? Zijn uitwerpselen met bacteriën en virussen tegenwoordig exclusief voor Nijlganzen?
En valt het NVWA uiteindelijk niet gewoon onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNV onder leiding van Minister Carola Schouten en wordt dat niet sinds mensenheugenis beheerst door de Boerenlobby?
En daar verschuilt zo'n GroenLinks-adept zich achter? Beetje merkwaardig toch?
Tijd voor nader onderzoek.

Eerst maar even dit geheugensteuntje:
'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
Zouden we nu beter kunnen weten dus.

Misschien ook interessant studiemateriaal:
'Exoten in Nederland' Bron: WUR Wageningen University & Research
"Exoten, ook wel uitheemse soorten genoemd, zijn dieren, planten, schimmels of micro-organismen die door menselijk handelen terechtkomen in een gebied waar ze van oorsprong niet voorkomen – en zich er ook handhaven. Soorten die vóór het jaar 1500 in ons land zijn geïntroduceerd, zoals konijn, fazant en knobbelzwaan, tellen niet mee. Die rekenen we tot de inheemse fauna."
Volgens de WUR:
"Exoot of niet?
Was de soort voor 1500 al aanwezig?
Ja: Inheemse soort
Nee: Is de soort geïntroduceerd door menselijk handelen?
Nee: Nieuwe soort waarvan het verspreidingsgebied naar Nederland is uitgebreid
Ja: Kan de soort zich enorm in aantal en verspreiding uitbreiden en dan een bedreiging vormen voor de inheemse soorten?
Ja: Invasieve exoot
Nee: Exoot"
Wellicht interessant om eens een lijstje te maken van wat er aan levende wezens in Nederland volgens deze criteria niet thuishoort. De Tulp bijvoorbeeld of de Krokus, om er maar een paar te noemen.
Kijk je even verderop naar bijvoorbbeld de USA, dan zouden de Native Americans, zoals de Navajo's, gewoon aanspraak kunnen maken op hun 'Navajo Nation'. Voor 'blanken' zou het een lastig verhaal worden. Columbus zat misschien nog net op het randje, maar de meeste 'blanken' zouden, volgens de richtlijnen van de WUR, toch gerekend moeten worden tot de 'Invasieve Exotische Woekeraars'.
Beetje oppassen geblazen dus met dit soort stigmatiseringen. Eerst maar eens een beetje Geschiedenis (be)studeren?

'Invasieve Soorten' Bron: Wikipedia
"Invasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Invasieve soorten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Met name op eilanden kunnen de effecten van invasieve soorten groot en goed zichtbaar zijn.
Invasieve plant- en diersoorten veroorzaken bij mensen op tal van plaatsen in de wereld problemen. Deze problemen zijn van uiteenlopende aard, van ziektes tot schade aan gebouwen, dijken en watergangen of economische sectoren als de visserij."
De meeste 'problemen' met planten- en diersoorten levert toch waarschijnlijk de mens op in plaats van dat het omgekeerde het geval is. Wij hebben het over 'Natuurbeheer', maar het kenmerk van 'Natuurlijk!' is dat de mens zich er niet mee bemoeit.

'Responding to Climate Change' Bron: NASA Global Climate Change
"Mitigation and Adaptation"
"Because we are already committed to some level of climate change, responding to climate change involves a two-pronged approach:
Reducing emissions of and stabilizing the levels of heat-trapping greenhouse gases in the atmosphere (“mitigation”);
Adapting to the climate change already in the pipeline (“adaptation”)."
Zo is het maar net: als je niks doet aan de klimaatproblemen (mitigatie) kan dat het einde betekenen van Inheemse boomsoorten als Beuk en Eik. Wat er dan overblijft is het importeren van Exoten (adaptie), teneinde nog een beetje te redden wat er te redden valt. Adaptie is dus een uiterste noodmaatregel voor wanneer we gefaald hebben het tij te keren en het dus eigenlijk te laat is.

Even aandacht voor de houding van Natuurmonumenten ten anzien van 'Invasieve Exoten':

'Natuurbeheer ENCI-groeve' Nieuws van de boswachter Bron: Lysan Wolf, Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg Maastricht, van Natuurmonumenten
"Dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers zijn afgelopen zaterdag weer vele uitheemse planten in de ENCI-groeve handmatig verwijderd. Deze zogenoemde exoten groeien hard en verspreiden zich snel."
"Onder leiding van de coördinator natuurbeheer zijn uitheemse planten handmatig verwijderd. Deze zogenoemde exoten groeien hard en verspreiden zich snel. Door het verwijderen hiervan blijft er zicht op de karakteristieke steile kalkwanden, is er meer ruimte voor de ontwikkeling van bijzondere kalkmoerassen en kalkrotsvegetatie en zo gevarieerdere natuur."
en:
'Standpunt van Natuurmonumenten over invasieve exoten' Bron: Natuurmonumenten
"Invasieve exoten zijn uitheemse soorten die door de mens zijn geïntroduceerd. Als dergelijke soorten de oorspronkelijke biodiversiteit bedreigen, vindt Natuurmonumenten het nodig om in te grijpen."

Brrrr: 'Boswachter Communicatie & Beleven'. Wat heeft dat nog met 'Natuurlijk!' te maken?
En dan klopt er ook nog niets van de redenering van deze communicatiedeskundige.
"Als dergelijke soorten de oorspronkelijke biodiversiteit bedreigen......"
Wie het gebied van de ENCI kent weet dat ten tijde van de door de WUR aangegeven jaargrens van rond 1500 hier een berg was. In die berg groeiden waarschijnlijk weinig inheemse planten, noch bomen. Ook insecten en zoogdieren zullen hier in het binnenste van de Sint-Pietersberg in 1500 niet of nauwelijks aangetroffen zijn.
Het idee dat 'Invasieve Exoten' hier de 'Inheemse Cultuur' dreigen te verdringen is dus een compleet bullshit-verhaal.
Ik weet nu hoe het bij u overkomt, maar ik krijg toch wel de koude rillingen bij het lezen van dit soort prietpraat. Als je er bij stilstaat dan vraag je je ook wel eens af hoeveel 'Invasieve Exoten' er als 'Boswachter en Medewerker  Communicatie en Beleving bij Naturmonumenten' rondlopen. Ik heb ze nog nooit gezien.
Eigenlijk is het maar een eng xenofoob gedoe daar bij die 'Natuurorganisaties' ontdek je als je er wat langer naar kijkt en wat verder in verdiept. Wie de geschiedenisboeken induikt kan al gauw paralellen ontdekken met andere 'Robuuste' tijden. Brrr

In en uit de media:

10 apr 2023:
'Buitenlandse kikkers en padden vormen een probleem dat we niet kunnen negeren' Bron: De Volkskrant 07 apr 2023
"Tot onze grote verrassing bleken er drie soorten boomkikkers in de duinen te leven. Een ervan, de Europese boomkikker, hadden we verwacht, want die komt ook in andere gebieden van Nederland voor. Maar we kwamen ook de Italiaanse boomkikker en de Oostelijke boomkikker tegen. De Italiaanse boomkikker heeft zijn oorsprong in Italië en de Oostelijke boomkikker in Lesbos, Griekenland."
"Daarnaast kunnen de buitenlandse populaties kruisen met de Nederlandse populaties. Dat leidt tot genetische vervuiling van de Nederlandse amfibieën."
Brrrr, vervang de woorden kikkers en padden eens door bootvluchtelingen.

16 dec 2022:
'In Nederland verdwijnt meer bos dan wordt aangeplant' Bron: Nieuwe Oogst 16 dec 2022
"Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in Nederland nog steeds meer bos verdwijnt dan wordt aangeplant. Dat gebeurt al sinds 2013, maar de doelstelling in de landelijke bossenstrategie die daar vanaf 2020 een eind aan moest maken, wordt waarschijnlijk niet gehaald."
"Tussen 1970 en 2013 groeide het bosoppervlak in Nederland van 325.706 hectare tot 375.912 hectare. Ruim 10 procent van het landoppervlak in Nederland is bos. Daarna nam het bosoppervlak af, tot nu ongeveer 363.800 hectare. De afgelopen vier jaar is geprobeerd meer bos te planten. Dat is deels gelukt, maar netto is er nog steeds een ontbossing, meldt de Rekenkamer."

15 dec 2022:
'Kerstbomen zagen op Vlieland' Bron: binnenste buiten KRO NCRV 15 dec 2022
"Boswachter 'Annemieke op 't Hof' laat zien hoe de natuur bijdraagt aan een mooie jaarlijkse Kersttraditie."
"Vanaf hier zie je de Waddenzee, je ziet de Noordzee, de Vuurtoren."
"Die Grove Dennen, die groeien hier zoveel, dat dat Open Duin, wat hier hoort te zijn, dichtgroeit."
"Twee procent van Nederland is Duin. Duinen horen een beetje open te zijn."
"Het hoort hier geen bos te worden."
Vraagje: hoeveel procent van Nederland is bos? En hadden we niet een CO2 probleem? En moesten we niet miljoenen bomen extra aanplanten?

11 dec 2022:
'Je eigen kerstboom zagen in de Schoorlse Duinen: 'Je haalt de natuur in huis'' Bron: Jeroen Langenhof in NH 11 dec 2022
"Win-win situatie"
"Waar de liefhebbers genieten van hun zoektocht en het omzagen van hun perfecte kerstboom, is het ook Staatsbosbeheer die geholpen is bij het weghalen van de bomen die hier eigenlijk niet horen te groeien."
"We willen graag de strook bos in de Schoorlse Duinen ook daadwerkelijk bos houden", legt boswachter Yvonne uit. "Maar op deze plek is het eigenlijk heel open. En dat willen we ook zo houden om de heide en de mossen te beschermen, ook vanuit het Natura 2000 programma."
U leest het goed: "de bomen die hier eigenlijk niet horen te groeien."
Meest zorgwekkende is wellicht dat zo'n NH en een Jeroen Langenhof kritiekloos meegaan in dit xenofobe praatje van 'Staatsbosbeheer -2.0'. Vervang het woord zeeden eens in de tekst door het woord vluchteling of zo en denk dan nog eens na voordat je wat opschrijft. Maar kennelijk is de 'Journalistieke Handel' ook hier weer belangrijker.

16 nov 2022:
'1700 verkeerd geplante bomen in Zalkerbos moeten straks weg, zes vragen' Bron RTV Oost 15 nov 2022
"Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat het herkennen van verschillen tussen een Siberische iep en kruisingen van een Siberische en een gladde iep ten opzichte van een echte gladde iep, moeilijk is. Verder is door de deskundigen geoordeeld dat de gemiddelde kwekerijmedewerker, bosbouwer, plantsoenmedewerker of boswachter geen kennis heeft van de uiterlijke kenmerken van de Siberische iep, de gladde iep of kruisingen van die twee bomen."
Tja, al die 'migranten' ook met hun 'vreemde' eigenschappen. 'Grenzen dicht' zegt de Gemeente Kampen. 'Eigen bomen eerst'. Brrrr

17 sep 2022:
Dat idee-fixe dat elke uitheemse boomsoort bestreden moet worden, doet me soms denken aan het discours van Vlaams Belang’ Bron: DeMorgen 17 sep 2022
Abraham Rammeloo van Arboretum Kalmthout: “Ik begrijp dat het geen goed idee is om de bossen ondoordacht vol te planten met nieuwe bomen. Maar dat idee-fixe dat elke uitheemse soort met tak en wortel bestreden moet worden omdat die hier niet thuishoort, doet me soms denken aan het discours van Vlaams Belang. Ik vind het ­absurd dat we dat tolereren: de aardappel en de komkommer zijn ook niet inheems.”
Wel zinvol om ons te realiseren dat we het hier heben over het rampscenario, waarbij Mitigatie niet meer werkt en Adaptie het enige overgebleven redmiddel zou moeten zijn. Dat dan ook nog alleen maar op lokaal niveau. Zie ook de NASA hierover.

15 okt 2021:
'Waarom ik me stoor aan een bos vol bomen' Bron: Patrick Jansen, ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen in Trouw van 15 okt 2021
"Als mijn vrouw en ik door het bos in de buurt lopen, ervaren wij dat totaal verschillend. Zij geniet van herfstkleuren, dennengeur, de afwisseling van naald- en loofbos. Ik ervaar diezelfde dingen, maar erger me."
"Daarom vind ik het wel mooi als bastkevertjes korte metten maken met fijnsparren en lariksen."
Hoe geleerd Patrick Jansen ook mag zijn, zijn betoog klopt niet. De bastkevertjes (de letterzettertjes?) maken geen korte metten met de fijnsparren en de lariksen, maar dat doen de milieuveranderingen als stikstofproblematiek en droogte. Die veroorzaken wij en niet de exoten. De bastkevertjes ruimen dan in de laatste fase wat op. Oorzaak en gevolg worden hier verwisseld.
En als de vrouw van Jansen geniet van de variëteit aan loof- en naaldbos, hoe kan Jansen dan concluderen dat het bos vol staat met een monocultuur van exoten? En exoten kennen geen biodiversiteit? Heel erg onwaarschijnlijk toch?
Wat nu als mensen als Patrick Jansen nu eens helemaal niets zouden weten van de afkomst van exoten? Zouden ze dan nog tot dit soort oordelen komen? Zelf behoorde ik daartoe, de niet-weters, en een boom als de Amerikaanse Eik staat in mijn toplijstje qua natuurbeleving. Misschien kan de vrouw van Jansen beter ook eens met een ander gaan wandelen?

12 sep 2021:
'De Week van Drenthe: Kabinet wil boeren onteigenen en blauwe bosbes bedreigt natuur' Bron: RTV Drenthe 12 sep 2021
"En de Amerikaanse blauwe bosbes blijkt een plaag voor de Drentse natuur. De plant verdringt inheemse soorten. Daarom wordt een grote opruimactie gehouden in het Dwingelderveld." "De bosbessen worden ook gebruikt voor menselijke consumptie."
Wat verdringt die bosbes eigenlijk? De Braam, de Brandnetel, het inheemse Pijpenstrootje, de Berk? Oh, is ook zo: ook al zijn die allemaal Inheems, die mogen van de natuurbeheerders ook niet. Ze voldoen niet aan de Wensnatuur van 'Staatsbosbeheer -2.0'.

10 jun 2021:
'Weer tonnen voor korhoenders die dood blijven gaan op de Sallandse Heuvelrug' Bron: NOS 10 jun 2021
"De komende vijf jaar worden opnieuw korhoenders uit Zweden naar de Sallandse Heuvelrug gehaald. Het provinciebestuur van Overijssel heeft daartoe besloten, hoewel eerdere pogingen om de populatie daar uit te breiden mislukten. Voor het project wordt 300.000 euro uitgetrokken."
"Er wordt in mijn ogen te weinig gedaan om de heide te verjongen en bomen die al jaren geleden gekapt moesten worden, staan er nog steeds."
Oplossingen? Heide afplaggen? Bomen kappen? Exoten importeren,? Haviken afschieten? Waar zijn we mee bezig?
Hoenderen weten overigens beter dan menigeen zal denken hoe ze ons het beste kunnen aanpakken, onder meer als 'verkeersdeelnemers'.

22 mei 2021:
'Nederlanders moeten af van het netheidssyndroom in de tuin' Bron: bioloog en hoogleraar ecologie Louise Vet bij Nu.nl 21 mei 2021
"Onkruid bestaat eigenlijk niet. Misschien is het minder mooi, maar voor insecten kan dat onkruid juist heel belangrijk zijn", debiteert ze. "Laat bladeren en wat dood hout liggen. De natuur houdt juist van rommelhoekjes."
En als je dat predikt voor de tuin, waarom doen gemeentes, zoals Groningen, dat dan niet met het openbaar groen, op een enkele postzegel na?
Een kanttekening trouwens over de opvattingen van Louise Vet: Het verhaal van de 'Invasieve Exoten' klinkt toch telkens wel weer een beetje Xenofoob. Kunnen 'Invasieve Exoten' niet in een nieuw biologisch evenwicht komen met Allochtone plantjes en diertjes?

21 apr 2021:
'Als moeflon inheems wordt, wacht wolf de kogel op Hoge Veluwe' Bron: AD 21 apr 2021
Openingszin: "Best raar eigenlijk."
Inderdaad best raar eigenlijk en daar zou het bij kunnen blijven. Maar nee, het wordt nog raarder:
"Wij zijn geen schiettent; de jacht is hier geen doel op zich."
Oh nee?
Het is me toch wat met 'Natuurbeheer' in Nederland. Natuur en Beheer botsen sowieso natuurlijk al: natuur vereist een terugtredende mens, terwijl beheer juist het omgekeerde inhoudt.
Nu dus het grote dilemma voor onze 'Beheerders': wie is de Exoot en wie moeten we nu afschieten?
En dan weer het volgende probleem: de bio-biefstukjes wild zullen waarschijnlijk wel verontreinigd zijn met dioxine of iets dergelijks. En hoe zit het met de besmettelijke ontlasting? 'Schijten' de Moeflon en de Wolf niet, net als de Nijlgans of de Brandgans, nou net daar waar ze ook eten (en niet in het vliegtuig of op de Grote Markt)?
Toestanden zeg dat 'Natuurbeheer'.

20 apr 2021:
'Vogelgriep slaat toe: honderden dode vogels langs Groningse kust' Bron: RTV Noord 20 apr 2021
"De verspreiding van de vogelgriep gaat via de uitwerpselen van de vogels. Vooral ganzen schijten waar ze eten. Als je die ganzenmest dan onder je schoenen krijgt, verspreid je het vogelgriepvirus.", citaat Silvan Puijman - Landschapsbeheerder
Niet lopen waar Ganzen eten zou je zeggen. En andere vogels schijten onverhoeds op andere plekken waar het geen kwaad kan?
Geef de dieren maar weer de schuld:
"Er hoeft er maar eentje te zijn die het heeft. En dan gaat het hard", zegt Boswachter Jaap Kloosterhuis, ja die weer.
Net als Corona eigenlijk: de schuld van het virus en de diertjes. Als er een enkele 'Superschijter' rondvliegt, die ons mensen besmet, omdat wij ons ecosysteem vernietigd hebben en met teveel mensen te dicht op elkaar wonen en ook nog eens datzelfde doen of erger met miljoenen dieren in de bio-industrie, dan krijgt die ene gans opnieuw de schuld van onze problemen?
Oorzaak en gevolg eens bestuderen 'Staatsbosbeheer -2.0': "Retrorsum causa et effectus"?

16 apr 2021:
'Vlees van grote grazers in het Lauwersmeergebied is besmet met dioxine' Bron: RTV Noord 16 apr 2021
"In het Lauwersmeergebied leven ongeveer 500 Schotse hooglanders en 200 koniks. Het zijn geen wilde dieren: ze worden door Staatsbosbeheer ingezet om door hun graasgedrag verbossing van het gebied tegen te gaan. Eens in de zoveel tijd wordt een deel van de dieren geslacht om de hoeveelheid dieren en de samenstelling van de populatie te reguleren. Het vlees van de geslachte dieren wordt verkocht als natuurvlees. Ook worden er soms dieren naar andere natuurgebieden in binnen- of buitenland gebracht. Maar dat gebeurt maar zelden."
"Het Lauwersmeergebied zou toch schoon moeten zijn Jaap Kloosterhuis - boswachter"
Tja wat moet je hier nu mee? Staatsbosbeheer gebruikt Hooglanders en Koniks als 'Grasmachines' en 'Ontbossingsapparaten' en verkoopt, om de broek op te houden, giftig vlees? Die 'Bomenrooier' Jaap Klooosterhuis toch. En dit is dus geen satirische Joop Stamhakker.

16 apr 2021:
Achteruitgang aantal weidevogels ligt niet aan roofdieren’ Bron: Eilanden-Nieuws 16 apr 2021
"LTO Noord weet het nu zeker: het achteruitgaan van de weidevogels ligt aan de roofdieren. Dat was te lezen in het Eilanden-Nieuws van 9 april jongstleden. Maar het is grote onzin, betoogt Jan Baks in een uitgebreide reactie."
"Het netto resultaat is dat het overgrote deel van het Nederlandse boerenland sinds 1970 veranderd is in een groene woestijn. Er zijn geen bloemen, geen kruiden, geen insecten, geen vogels, vrijwel geen zoogdieren, de oeverrandjes zijn wegverkaveld, de heggen verdwenen, de bomen gekapt. De grond is droog, de structuur kapot, het bodemwater vermest, de sloten vol resten landbouwgif. Het Nederlandse oppervlaktewater is het vuilste van Europa, 0,3 procent is nog schoon. Nederlandse boeren zijn de beste ter wereld, maar ze beheren een kerkhof."
Horen we het ook eens van een ander.

22 dec 2020:
'Heeft bever Bikkel twee driepotige vriendjes?' Bron: RTV Drenthe 22 dec 2020
"Er werd van uitgegaan dat Bikkel het niet zou overleven, maar later bleek hij met drie pootjes prima te kunnen leven."
Oh gelukkig, dus een pootje meer of minder maakt niet uit.... Schattig toch: de 'familie Driepoot'.
"Bever Bikkel heeft al geleid tot een rechtszaak tegen Waterschap Hunze en Aa's. Dat waterschap zet klemmen op verschillende plekken om de muskusrat te bestrijden. Dat er een bever klem zat in zo'n klem was voor de rechter geen reden om Waterschap Hunze en Aa's te vervolgen voor een poging tot vangen of doden van bevers."
Oh gelukkig, de rechter oordeelde dat een enkele bever met een geamputeerd pootje in het licht van het goede doel niet zo'n punt was? Het goede doel? Wie heeft er wel eens een 'muskusrat' in de ogen gekeken? Hoe mooi was dat niet? Die mogen wel massaal in een klem verminkt en afgeslacht worden, omdat Nederland verzakt, verdroogt en onderloopt door ons eigen toedoen? Wat zijn mensen vaak toch rare wezens als het om de natuur gaat of niet dan? Je zou eens in het citaat hieronder het woord 'muskusrat' moeten vervangen door 'bootvluchteling' of 'huiskat', zou de rechter dan net zo oordelen?
"In 2017 zijn muskusratten op de Europese lijst van invasieve exoten geplaatst, de Unielijst. De muskusrat staat op de Unielijst, maar het doden van deze dieren is volgens Europese wetgeving niet verplicht. Er kan en mag ook gekozen worden voor niet-dodelijke middelen." Bron: Animal Rights

Op 09 jul 2020 open ik Topics en tref dit plaatje aan.
Is het toeval dat het AD ook al een beetje in de war is geraakt waar het gaat om het onderscheid tussen 'Vluchtelingen' en 'Invasieve Exoten'?

05 jul 2020:
'Nederland heeft er 1,6 miljoen bomen bij, en dat is nog maar het begin' Bron: NOS 05 jul 2020
"We werken daarbij vooral met Europese soorten, zoals de Noorse esdoorn uit Midden-Europa. Ook de elsbes, een 'broertje' van de Nederlandse lijsterbes, is een boom uit zuidelijker streken die beter tegen droogte kan."
"We willen altijd eerst zeker weten of een nieuwe soort niet gaat woekeren", betoogt Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer. Geen exoten het land in stelt de man van Staatsbosbeheer.
Beetje eng verhaal altijd; die angst voor 'vreemdelingen' die het hier goed doen. Beetje xenofobe bijsmaak eerlijk gezegd.
Er zit ook zo'n apart inconsequent bijsmaakje aan: de 'nieuwe' bomen moeten honderd jaar mee kunnen gaan, we halen ze uit andere landen, ze moeten het goed doen, maar ze mogen het hier niet zo naar hun zin hebben dat ze het echt goed gaan doen. Dat is dan weer niet de bedoeling.
Doet mij een beetje denken aan iemand die zegt dat asielzoekers eigenlijk niet welkom zijn, maar als ze hier dan  toch zijn, ze zich wel moeten aanpassen aan onze normen en waarden. Als ze dat dan succesvol doen gaan dezelfde mensen klagen dat 'die gasten onze baantjes wegkapen'.
Geef mij maar gewoon een mooie Amerikaanse Eik, of die nou van 1500 voor Christus is of niet.

14 feb 2020:
'Staatsbosbeheer laat 13 'opdringerige' konikpaarden uit Lauwersmeergebied slachten' Bron: RTV Noord 14 feb 2020
"'We kregen klachten', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. 'Wandelaars vonden de paarden opdringerig. Het was moeilijk om er langs te komen.' De druppel die de emmer deed overlopen was een klacht dat één van de hengsten aan een fietstas begon te knabbelen. 'Het kan ook misgaan dus hebben we besloten de kudde af te bouwen.'
'Ook de merries worden naar verwachting over twee jaar geslacht."
Wie is hier eigenlijk opdringerig in Natuurgebied Lauwersmeer, Nationaal Park Lauwersmeer zelfs?
Beheren, beleven, benutten is de slogan van Staatbosbeheer. 'Alles per kilogram geslacht gewicht'.
Boswachter Jaap Kloosterhuis: 'Dieren zijn grasmaaiers op vier voeten'. Kan Kloosterhuis van zichzelf niet eens zeggen.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017