Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Herstel Biodiversiteit
Herstel Biodiversiteit
04/28/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'Herstel Biodiversiteit' 28 apr 2021 (laatst bijgewerkt op 01 jan 2023) Zie verder ook: 'Bomensloop Archemerberg', 'Manderheide', 'Natuurlijk!', 'Bomen', 'Natura 2000' en 'Staatsbosbeheer -2.0'. Kijk anders ook eens bij 'Verdroging Nederland'.

In diverse items op deze site kwam het begrip 'Herstel Biodiversiteit' langs. Het is de veelvuldig gebruikte slogan van organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer om zich in te dekken tegen kritiek op de massale aanslagen die zij plegen op het kleine beetje bos dat Nederland nog rijk is.

Ruim een week geleden konden we deze uitzending zien van Zembla:'Het beloofde bos' Bron: Zembla 19 apr 2021
"Nederland is een van de minst bosrijke landen van Europa, alleen Malta en IJsland hebben nog minder bos. Slechts 10 procent van Nederland is bos. De laatste tien jaar zijn er ook meer bomen gekapt dan dat er nieuwe bijkwamen: Nederland kapt zelfs relatief meer dan er in Brazilië jaarlijks geveld wordt.
Maar daar komt verandering in, zo kondigde minister Schouten aan met de presentatie van de Bossenstrategie eind vorig jaar. Als onderdeel van het klimaatakkoord zullen Rijk en provincies 10 procent bos bijplanten. Dat zijn zo’n 150 miljoen nieuwe bomen en dat al binnen 10 jaar. Dat is goed nieuws, want bos is belangrijk voor de opslag van broeikasgassen, de biodiversiteit, de kwaliteit van ons lucht en water, en is bovendien een bron van ontspanning. Maar klopt dit 'meer bos' wel?"
Spoileralert: niet dus.

Vastgesteld is dus dat Nederland voor maximaal zo'n tien procent uit bos bestaat. Wie wel eens ons land doorkruist of beelden vanuit drones bekijkt kan vaststellen dat wat we te zien krijgen merendeels valt te rubriceren als: landbouwindustrieterreinen, 'echte' industrieterreinen, bedrijventerreinen, distributiecentra, infrastructuur, verstedelijking, met af en toe een eikenlaantje, een geveltuintje, of een sedumdakje. De meeste 'natuur' en de meeste biodiversiteit in dit nationale landschap is waarschijnlijk te vinden in deze laatste sectoren: de laantjes, de tuintjes en de sedumdakjes. In de eerste categorieën is het vergeefs zoek naar natuur en biodiversiteit. Een veeboer, die raaigras verbouwt, zal er, meestal met succes, naar streven ieder ander levend wezen van zijn erf te verbannen, of het nu gaat om Wolf, Gans, Klaproos, Korenbloem, Paardenbloem of Zandhagedis. Elke grasspriet telt immers voor economisch gewin.

Blijft nog over de rubriek 'Natuurgebied'. Nederland kent zo'n kleine tien procent gebied waar je nog iets als bos zou moeten kunnen vinden. Deze gebieden zijn vooral te vinden op de oude zandgronden en stuwwallen uit een ver verleden tijd, toen onze opa's en oma's het levenslicht nog niet gezien hadden. Toen de Solex en de Zwarte Cross nog onbekend waren en het schaap zijn of haar intrede in het Nederlandse Landschap nog moest doen. Toen Nederland nog goeddeels bestond uit bos en moeras.

Nu hebben die zogenaamde natuurbeheerders, vroeger heetten die natuurbeschermers, besloten dat die laatste postzegels met bos plaats dienen te maken voor 'Herstel Biodiversiteit'. Bomen dienen massaal gekapt te worden en de heide, die er ooit een tijdje geweest is, moet terugkeren, inclusief de Zandhagedis, de Woestijnbij en de Witsnuitlibel, of hoe het insectje mag heten. "We gaan de natuur weer robuust maken" heet het bij die zogenaamde Natuurbeheerders van bijvoorbeeld het Drents-Friese Wold en Leggelerveld.
'Stikstof in Drents-Friese Wold en Leggelderveld: Maatregelen tegen stikstof gaan ten koste van reptielen' Bron: RTV Drenthe 28 dec 2022
"Door het landschap intensiever te beheren, en dan voornamelijk de heide en vennen, kunnen de gevolgen van stikstof enigszins beperkt blijven. Naast maaien en het inzetten van schaapskuddes, gebeurt dat ook door vaker te plaggen. Maar veel vaker dan eens in de 25 à 30 jaar, kan niet. Plaggen is namelijk nadelig voor onder meer insecten en reptielen."
Dus Staatsbosbeheer kapt onze bomen om de 'biodiversiteit te vergroten' en de natuur 'robuuster' te maken. Na dat kappen moet er geplagd worden vanwege 'redding' van de Zandhagedis. Eindresultaat: geen bomen, geen heide, geen Zandhagedis. Lekker bezig 'Staatsbosbeheer -2.0'.
Niet zo gek toch ook dat zelfs de boeren hier een beetje tureluurs van worden? Die moeten inleveren en zien de bossen om hen heen verwijderd worden door 'Staatsbosbeheer -2.0': ''Extra' Natura 2000-doelen: LTO-Noord en dorpen in Westerveld boos' Bron RTV Drenthe 11 jan 2023
"Voorbeelden van toegevoegde habitattypen zijn bijvoorbeeld de gevlekte witsnuitlibel in het Fochteloërveen, zure vennen in het Witterveld en Elperstroomgebied en zwakgebufferde vennen (vennen met zeer helder water) in het Holtingerveld, Dwingelderveld en Mantingerzand. Door het toevoegen van die habitattypen gaan er voor die gebieden nog strengere regels gelden dan eerder was vastgesteld, zeggen de boeren."

Als we het hebben over verlies van de biodiversiteit, dan hebben we kunnen vaststellen, dat die door ons allen, maar met name door de landbouwindustrie, overal heeft plaatsgevonden in Nederland waar geen beschermde natuur was. Nederland is opgeofferd aan de bio-industrie, waar het om natuur en biodiversiteit gaat. Voor wie dat nog eens bevestigd wil hebben verwijs ik naar dit recente artikel:
'Van vogels tot eikenbos: stikstof nekt leven op de Veluwe' Bron NU.nl 02 mei 2021
"Het gaat dramatisch met de Veluwe, ons grootste natuurgebied op land, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs wetenschappers. Veel eikenbos is op sterven na dood. Mezenjongen breken door kalkgebrek hun pootjes in het nest. Heidevlinders en unieke bloeiende planten staan op de rand van uitsterven. Oorzaak: stikstofvervuiling, decennialang."

De laatste plekjes waar we die biodiversiteit tot voor kort nog wat terug vonden zijn die postzegeltjes als de Archemerberg, de Lemelerberg, de Veluwe, de duinen van Schoorl, het Drents Friesche Wold en zo nog wat kleine versnipperde gebiedjes.

Nu gaan die natuurbeheerders dus in 2021, het jaar waarin we met Frans Timmermans Europees gaan voor massale herbebossing, in Nederland juist massaal verder met bomen kappen, onder het motto van 'Herstel Biodiversiteit'. Alles in het teken van NATURA 2000.

Uitgangspunt blijkt te zijn dat de bossen van Nederland geen biodiversiteit  bieden, maar de 'Wensheide' wel. Grote vraag is natuurlijk, waarom staan die bomen eigenlijk in die bossen en waarom groeit er op die plekken geen heide?
Het antwoord is simpel. De bomen doen het er beter dan de heide. Ondanks alle zure regen en ander onheil dat over die postzegels is uitgestort, staan er bomen, struiken, groeien er honderden plantjes, leven er vogels, roofvogels, lopen er wolven, muizen, eekhoorns en wat niet meer? De heide blijkt zich er niet meer thuis te voelen, zonder kunstmatig toegevoegde schapen of kinderen, die de opschietende gezonde jonge boompjes moeten komen rooien.
Laten we even terug kijken met Frans Scholten: 'Heide is cultuurlandschap, door vele boerengeneraties vormgegeven' Blog ir. Frans Scholten op Energie&Milieu 18 okt 2019
(Over Frans: "Ik ben vóór mijn pensionering (in 2018) circa 39 jaren in de Nederlandse gas- en watersector actief geweest en ontleen daaruit een behoorlijke mate van deskundigheid.")
"De heidegebieden in Oost-Nederland waren aan het eind van de negentiende eeuw dus helemaal niet meer gelijk aan de oorspronkelijke heidegebieden, zoals die er in de negende eeuw nog waren. Door 1000-jarige nutriëntenafvoer was de heide uiteindelijk beduidend voedselarmer geworden. Hierdoor heeft zich uiteraard de bijbehorende nutriënten-schuwende vegetatie ontwikkeld en de bijbehorende diersoorten, die de ecologen en biologen nu zo graag zien. Het is dus niet zo dat vlak vóór de invoering van kunstmest (tussen 1840 en 1900 ongeveer) “de natuur”, de heide dus, van zichzelf voedselarm was. Dat is mensenwerk geweest. Daarom is er ook heide ontstaan, omdat struiken (opschot) door het plaggenmaaien steeds verwijderd werden of door schapen gegeten. Dit was dus mensenwerk en geen natuurlijke toestand!"

Maar dat is niet hoe het volgens onze natuurbeheerders 'heurt'. Het moet er weer uitzien als vroeger, zoals op dat oude schilderijtje van opa aan de muur boven de schouw. En er is de perverse prikkel: houtmassa levert de organisaties centjes op. 'Staatsbosbeheer -2.0' geeft op haar eigen site toe dat het de broek moet ophouden, sinds 1998, en dat het biomassa verkoopt als brandstof.

Opvallend en niet te geloven tegenstrijdig in de onderbouwing van onze 'beheerders' en Carola Schouten is de redenering, dat de bomen moeten wijken ter vergroting van de biodiversiteit. In de uitzending van Zembla:'Het beloofde bos' werd immers geconcludeerd dat: "Als onderdeel van het klimaatakkoord zullen Rijk en provincies 10 procent bos bijplanten. Dat zijn zo’n 150 miljoen nieuwe bomen en dat al binnen 10 jaar. Dat is goed nieuws, want bos is belangrijk voor de opslag van broeikasgassen, de biodiversiteit, de kwaliteit van ons lucht en water."
Dus Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Carola Schouten willen bossen aanplanten voor 'Herstel Biodiversiteit' en gelijktijdig willen diezelfde partijen bestaand bos kappen, met dezelfde reden: 'Herstel Biodiversiteit'? Dat wordt lastig.
Elk weldenkend mens kan concluderen dat hier iets niet klopt. Een drogreden dus: 'Non sequitur', 'het volgt er niet uit'.

Een beetje volgroeid bos is al gauw zo'n tachtig jaar oud. Kap je het om, dan kun je dus tachtig jaar wachten voordat je weer een bos hebt dat er vergelijkbaar uitziet. Het is dus niet zo dat wij, indien we spijt krijgen van onze keuzes, op de digitale manier oud bos kunnen 'kopiëren en plakken' naar een kale piste. Dat gaat dus zo'n tachtig jaar duren en dat maken de meeste van ons dus niet meer mee.
Over die tachtig jaar bestaat zelfs nog twijfel getuige deze column: 'Opinie: In de relatie met de mens is het bos nog altijd de underdog' Bron: Historicus Tineke Bennema in De Volkskrant van 27 apr 2021
"Inmiddels stellen experts dat een bos 350 jaar nodig heeft om te herstellen. Bomen zijn traag, schreef Tolkien al. Maar de moderne mens lijkt nog langzamer van begrip."
Wie vandaag een bos neerhaalt pleegt dus een voor zijn generatie onomkeerbare daad. De meeste van ons kunnen nu dus weten dat zij, noch hun kinderen, het nog mee zullen maken dat op die kaalgeslagen postzegels weer een volwassen bos zal zijn te vinden. Je zou het een vorm van ecocide kunnen noemen, met voorkennis en instemming van het ministerie van LNV, van Carola Schouten de afgelopen jaren dus.

De vraag die je kunt stellen is: waarom staat deze informatie niet op de borden en spandoeken van Landschapsbeheerders, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer? Waarom neemt het demissionaire kabinet Rutte niet haar verantwoordelijkheid namens onze kinderen en kleinkinderen?
Laten boswachters en natuurbeheerders dit eens vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen en laten ze eens nadenken over wat voor ecologische ramp ze aanrichten, voor ons en ons/hun nageslacht.

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017