Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

De Ware Hollander
De Ware Hollander
05/28/2021

Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.


Amnesty International over 'Vrijheid van Meningsuiting':
"Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm."

'De Ware Hollander' 27 mei 2021 (laatst bijgewerkt op 23 jun 2021) Zie onder meer ook: 'Vluchtelingen' en 'Fietsstraat'.

Aanleiding voor dit item?
Twee artikeltjes uit Duitse kranten, het ene van 2017 en het andere uit 2014.
'Die Wahrheit: Herr und Frau Antje' Bron: taz 11 mrt 2017
"Warum Vorurteile pflegen, wenn es auch sachlich geht. Ein dringend notwendiger Überblick über Holland vor der Wahl in den Niederlanden."
en
'Wie man Holländer zur Weißglut bringt' Bron: Welt 07 nov 2014
"Der Niederländer schämt sich gern für seine Nachbarn. Er hält die Deutschen in vielerlei Hinsicht für beschränkt. Ein bunter Strauß an Möglichkeiten, seine Befürchtungen zu übertreffen. So geht’s!"
Voordat ik het had uitgelezen speelde vooral de vraag: wat betekent dat woord Weißglut? In eerste instantie dacht ik aan iets als Zuurkool, maar dat paste niet zo in de context. Na wat puzzelwerk kwam de ware betekenis boven water.
Toen die eenmaal duidelijk was, viel het muntje voor het hele artikel. De goedgekeurde vertaling van de kop zou nu moeten zijn: 'Hoe je Hollanders witheet maakt'.
Interessante vraag, die tot verder lezen uitnodigde.

De kern van de vragen die vervolgens aan de orde kwamen was in feite deze: bestaat 'De Ware Hollander' wel en hoe ziet die er dan eigenlijk precies uit?

Opnieuw twee bekende inleidinkjes om tot een beter inzicht te komen:
1. 'Lex Heerma van Voss over de andere kijk op de vaderlandse geschiedenis en de essaybundel Wereldgeschiedenis van Nederland' Bron: De Volkskrant van 04 sep 2018
"De wereld heeft Nederland (mede) gevormd en Nederland de wereld. In een nieuwe bundel met tientallen essays laten historici dat zien, en bieden ze een alternatief voor ‛domme nationalistische’ geschiedenis."
"We zitten nog steeds met een erfenis uit die periode. In publieke debatten zie je daarvan vaak een primitieve vorm terug: alsof Nederland altijd precies zo geweest is. Alsof Nederlanders een onveranderlijke identiteit hebben, die draaide om een joods-christelijke traditie."
2. Paul Verhaeghe (1955), hoogleraar Klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent: 'Paul Verhaeghe over zijn boek Identiteit' Bron: Sociologie Magazine 2 2013
“Voor Aristoteles was ethiek onderdeel van de identiteit. Zelfrealisatie was het streven naar deugdzaamheid – in functie van jezelf én in functie van de stad. Verantwoordelijkheid had een individuele en een collectieve dimensie. Maar met de komst van de christelijke ethiek is er een externe beoordelaar van onveranderlijke normen en waarden gekomen. God: een beoordelaar buiten ons. Zoals Max Weber uitgelegd heeft, stond het leven op aarde in functie van het hiernamaals. Als je uitverkoren was, mocht je die uitverkiezing niet beschamen. Zo ontstond een religieuze meritocratie. Mensen die niet hard werkten werden als mislukkelingen beschouwd. Dat model is overgegoten in het neoliberale model. Het streven naar de hemel op aarde is een individuele opgave geworden.”
“Het haalt het slechtste in ons naar boven. Frans de Waal, de primatoloog, laat zien dat twee typen gedrag in onze soort zijn ingebakken: samenwerking en egoïsme. Hij toont ook aan dat hij apen, door de omgeving te manipuleren, zowel extreem agressief als coöperatief gedrag kan laten vertonen. De neoliberale samenleving haalt alleen de egoïstische kant in ons naar boven. We profileren ons ten koste van anderen. De mens is de mens een wolf: we staan los van elkaar, terwijl we een sociale diersoort zijn. Het gevolg is eenzaamheid. Veel mensen, zelfs koppels, voelen zich niet verbonden. De angst voor de ander is nog nooit zo groot geweest.”

Wat zeggen die twee bronnen ons nu eigenlijk?
Beide zeggen dat onze Identiteit een product is van onze geschiedenis, onze persoonlijke en die van de omgeving waarin we opgroeien. Tot op zekere hoogte veschillen mensen genetisch van elkaar: de een is wat atletischer, de ander wat muzikaler, de een wat rustiger, de ander wat emotioneler, maar bij de geboorte toch allemaal binnen een marge, die nauwelijks te scharen valt onder genetische groepsverschillen. Een Tukker kan gemiddeld muzikaler zijn dan een Blokkeerfries, maar het is vrij aannemelijk dat er genoeg muzikale Friezen zijn tegenover evenzovele talentvolle Tukkers. Het omgekeerde zal ook het geval zijn. Afrikaanse hardlopers, marathonlopers bijvoorbeeld, bleken onder meer zich te onderscheiden op grond van een specifiek kenmerk: het beenvolume en gewicht van het been. Dat had op zich niets met Identiteit te maken: wie wereldwijd op zoek zou gaan naar mensen met een lage beenmassa, zou een goede kans maken daarbij een aantal talentvolle hardlopers te kunnen screenen. De mythe dat Afrikaanse hardlopers zo snel zouden zijn vanwege de grote hoogte waarop ze wonen werd al eens achterhaald door het feit, dat wanneer die lopers naar lage landen, als Nederland, verhuisden, ze toch tot de snelsten bleven behoren.
Wie er nog wat meer over wil lezen, die kan hier terecht:
'Snelheid is geen kwestie van wit of zwart' Bron: Trouw 12 aug 2016
"Ik ging er destijds vanuit dat ik de genen zou vinden die Afrikaanse lopers superieur maken. Maar snelheid is niet gerelateerd aan huidskleur of ras."
en hier:
'Waarom lopen Afrikanen zo hard?' Bron: NOS 12 apr 2014
"Er is een beroemd Deens onderzoek dat zegt dat het ligt aan de omvang van het kuitbeen."

Daarmee keren we terug naar 'De Ware Hollander'.
Wie is dat nu dan, als Identiteit een mengseltje is van genen, die weliswaar verschillend zijn, maar toch ook vrij random verdeeld zijn, en van omgeving, van nature en nurture? In die nature verschillen we, maar wereldwijd gezien zijn die verschillen niet zo significant. Nogmaals: een enkel individu zal genetisch verschillen van een ander op deze planeet, maar muzikaliteit bijvoorbeeld zal onder alle mensen op deze aardbol in een bepaalde mate, ietsje meer of minder, aangetroffen worden.

Uit voorgaande kun je concluderen dat Identiteit dus vooral bepaald wordt door onze omgeving, door de sociale cultuur waarin en waarmee we opgroeien.

Wie wel eens in Overijssel komt, kan geconfronteerd worden met de bizarre ervaring dat mensen je, wandelend op een stuwwal in Twente, verzekeren dat alleen zij verstand hebben van dennenbomen. Loop je op een vergelijkbare heuvel in Salland, dan krijg je onherroepelijk te horen dat je geen verstand hebt van dennenbomen, omdat je niet uit Salland komt. Als je deze personen, sportieve gasten op een ATB bijvoorbeeld, vraagt hoe het met hun kennis van dennenbomen zit, wanneer ze de 'grens' overgaan, naar Drenthe of Duitsland, dan blijft het meestal stil.
Misschien ook aardig om dit eens te lezen in deze context: 'Waar de bron van Twente ontspringt' Bron: Tubantia 29 mei 2021
"Twente is het land tussen twee rivieren. Een gegeven zo essentieel dat het volkslied ermee opent. Ook dit is een begin: ‘Er ligt tussen Dinkel en Regge een land. Ons schone en nijvere Twente’. Waarbij, oh wonder, de Regge ook nog eens in Twente begint, waarna wij het water afstaan aan Salland."
Wie is nu de 'Ware': Twente of Salland, Regge of Dinkel? Twente ben je geneigd te zeggen, want daar begint het voor de Regge. Maar wat nu als je een Zalm bent en tegen de stroom in naar de bron zwemt? Wat is dan de eerste die je herkent wanneer je Overijssel binnenkomt? Wie is 'De Ware'?

Gaat het hier nog om regionale verschillen in Identiteit, nog interessanter wodt het als je dit bestudeerd op Nationaal niveau. Dan komen we mensen tegen die heel precies denken te weten hoe onze Identiteit in elkaar zit en waar die vandaan komt. Premier Mark Rutte is zo iemand: met zijn geloof in de Joods-Christelijke traditie (zie hierboven Lex Heerma van Voss) pretendeert hij de historische wijsheid in pacht te hebben om 'onze' Identiteit te kunnen beschrijven. Hij geeft hier zelfs les in op scholen. Pijnlijk als je Premier er zo naast zit, maar dat zit hij wel vaker zo blijkt vrijwel elke dag weer opnieuw. Zie ook: 'De joods-christelijke mythe' (Aangehangen door onder meer Mark Rutte en Geert Wilders) Bron: BNN Vara 21 mrt 2012 en 'Too Country', elders op deze site.

Dan is er een categorie, die nog een stap verder gaat. Dat zijn niet de mensen uit de regio, noch de autochtone betweterige tafelzitters in de media, noch de meeste politici uit Den Haag, maar dat zijn de mensen die uit andere landen afkomstig zijn, hier min of meer zijn ingeburgerd (met de vertekende normen en waarden van Mark Rutte & Co) en die vervolgens met enorme verve hun nieuwe landgenoten gaan onderwijzen over wat de Identiteit is van 'De Ware Hollander'.
We hebben het dan bijvoorbeeld over de 'G.B.J. Hiltermannen' van de eenentwintigste eeuw. Zij pretenderen 'De Ware Hollander' te zijn en te kennen en houden ons voortdurend voor hoe verschrikkelijk de mensen in hun oude Vaderland zijn en waren en hemelen zichzelf op als 'De Ware Hollander', als de ware 'Vaders des Vaderlands'. Zij pretenderen de Geschiedenis van ons land beter te kennen dan wie ook, maar kunnen deze ook nog eens als de beste in een Internationale context plaatsen.
Bij deze groep lijk je ook nogal eens te kunnen constateren dat ze vallen onder de categorie 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend', een variant op 'De vriend van mijn vijand is mijn vijand'.
Pikant verschijnsel bij deze groep is vaak ook, dat zij in eerste instantie hun steun zoeken bij partijen die het voor hen opnamen, een beetje progressieve en sociale clubs, om vervolgens toch door te schuiven richting 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend'. Die socialere clubs zijn hen dan te tolerant tegenover hun oude vijanden, vandaar die switch. Ze 'bekeren' zich tot een nieuw geloof of een nieuwe filosofie en worden daarin 'Roomser dan de Paus'. Een bizarre 'Mindchange' zou je zeggen, maar in feite kunnen dat soort mensen dan weer terugvallen op voor hun bekend gedrag, bijvoorbeeld de neiging tot onderdrukking, waar ze zelf het slachtoffer van waren. Voor mij zijn dat de echte engerds, want vaak de fanatieksten.
Het is een raar fenomeen, maar ook wel weer sociaal-psycholgisch verklaarbaar. Een zelfde, op het eerste gezicht onverklaarbaar, gedrag kun je zien bij het 'Stockholmsyndroom'. Wellicht ook interessant: 'Shifting Basline Syndrome'.

In een land als Engeland zie je ook dat mensen hun Geschiedenis verheerlijken, maar voor zover ik ze ken betreft het dan meestal personen waarvan de voorouders al zeven generaties of meer in dat land woonachtig waren. Het fenomeen van de Engelsman die naar Nederland uitwijkt, gaat zitten schelden op zijn oude Vaderland en vervolgens ons gaat vertellen hoe geweldig Nederland is en voor ons wel even uitmaakt wie hier 'De Ware Hollander' is; ik ken er geen een. Wie weet komt binnenkort de eerste binnen, na voltooiïng van de Brexit?

In de 'Fietsstraat' kwam het onderwerp Identiteit ook even ter sprake.
"Mijn gedachten gingen even terug naar Naxos, een van de Cycladen, een Griekse eilandengroep in de Middellandse Zee. Daar werd me ooit duidelijk wat de Grieken onder Gastvrijheid verstonden. In het Oude Griekenland geloofden de mensen dat een 'vreemdeling' wellicht een van de Goden kon zijn die bij je deur had aangeklopt. Vandaar dat sindsdien Grieken hun gasten verwennen alsof het Goden zijn. Tot op de dag van vandaag wordt de Griekse gastvrijheid geroemd."
Voor mij waren dat 'De Ware Grieken', maar hun gastvrije gedrag blijkt dus gestoeld op een eeuwenoude pedagogische en culturele traditie, die van generatie op generatie is overgedragen. In Athene ging dit verhaal totaal niet op en dat heeft waarschijnlijk toch weinig met genen te maken.
In 2021 kunnen we dit lezen over Grieken, de gastvrijheid blijkt dus echt niet in de genen te zitten:
Mensen haten me omdat ik kritisch ben’ De arrestatie van een journalist (Ingeborg Beugel) Bron: De Groene Amsterdammer 23 jun 2021
"We kennen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. nsb’ers verrieden landgenoten die joden thuis verborgen. Ik weet, dat was een andere situatie en toen werd je ervoor geëxecuteerd, maar het verklikken was hetzelfde."

'De rechter redt Nederland uit handen van de kiezer' Gastcolumn Thomas van der Dunk in De Volkskrant van 06 jun 2021
"Maar ja, de kiezer. Inderdaad: de oliedomme kiezer - in zijn vliegtuig jarenlang voorgelogen door de VVD, op zijn tractor jarenlang voorgelogen door het CDA. Dat is het politieke kernprobleem rond het Binnenhof met het klimaat."
"De verkiezingsoverwinning van de VVD is daarmee voor een belangrijk deel gebaseerd op verkiezingsleugens, en dat doet behoorlijk af aan het morele gewicht van die twee miljoen kiezers waarmee Rutte, ondanks een Kamerbreed gesteunde motie van afkeuring, zichzelf nu weer terug in het Torentje tracht te chanteren omdat hij niet weet wat hij anders met zijn leven aanmoet."
Die oliedomme kiezer: is dat dan 'De Ware Hollander'? Of is het die rechter?

Toegift:
'De Ware Hollander': bestaat die nu dus wel of niet? Moest ik toch even denken aan een 'gevalletje' van lang geleden. Zit je met je gezinnetje even lekker aan de oever van een prachtig Frans riviertje. Je 'zitje' met koeltas en piknickmand staat een eindje van het strandje in de schaduw onder de bomen. Zijn de kinderen uitgespeeld en ben je klaar voor een drankje. Loop je terug naar je plekje. Staat er een wildvreemde met jouw badlaken om het lijf gewikkeld, die je vriendelijk toespreekt: "U vindt het zeker niet erg dat ik uw handdoek even gebruik?"
Is dit 'De Ware Hollander'? Wordt je zo in Nederland geboren, zijn dit je genen, of wordt je zo gemaakt?
Het verklaart waarschijnlijk wel waarom 'ze' in het buitenland vaak zo'n hekel hebben aan 'De Ware Hollander', waarom je soms een Duitse ouder op de camping een Nederlands kind hoort beschrijven als 'Eine Freche Bube' en diens ouders als 'Blöde Holländer'. Zitten ze ernaast?

Johan Cruijff had het over: "Hollanders? Ja maar"

Tot slot:
Moeten we 'De Ware Hollander' toch meer hier zoeken?
'Politicus: ‘Loop je stage hier?’ Ik: ‘Nee, ik ben de presentator. Ik ga u zo interviewen.’' Bron: Interview met Naeeda Aurangzeb in De Volkskrant van 12 jun 2021
"140, LEZING, DEN HAAG
Vier uur. Frits Bolkestein: ‘En u bent?’
Ik: ‘Naeeda Aurangzeb.’ We schudden elkaars hand.
Halfvijf. Frits Bolkestein: ‘U bent?’
Ik: ‘Eh... Naeeda Aurangzeb.’ We schudden elkaars hand.
Halfzes. Frits Bolkestein: ‘En wie bent u?’
Ik: ‘Ik heb mij al twee keer aan u voorgesteld.’
Frits Bolkestein: ‘Waarom geeft u mij geen hand? In ons land schudden we elkaar de hand.’"

(T)huiswerk: Wie is nu 'De Ware Hollander?

Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017