Fototoek


Fotogalerie van Jan-Maarten Goedkoop

Energietransitie
Energietransitie
2018年02月20日
Let op: anticiperend op de 'EU vs Disinformation campaign' van de 'European External Action Service East Stratcom Task Force' en vanwege invoering van onder meer de Duitse 'Netzwerkdurchsetzungsgesetz' heeft de redactie van deze website besloten per 1 februari 2018 op alle politiek gevoelige items preventief 'SelfCensuur'* toe te passen.

Wie compleet alle ins en outs nog eens wil nalezen, kan de 'PDF Energietransitie' bij mij opvragen via het 'contactformulier'.


Energiestransitie 23 feb 2018 (update 14 mrt 2018).

Vanwaar dit item?

In de media wordt erg veel aandacht besteed aan de Energietransitie en net als vermoedelijk  veel medeburgers overvalt mij soms het gevoel door de bomen het bos niet meer te zien. Wat is de kern van het probleem, wat zijn de oplossingen, wie beschikt over betrouwbare informatie, hoe zit het met de diverse lobby’s, wat kan ik zelf doen en wat mag ik van de overheid verwachten, om maar een paar vragen te noemen.
Het zou wat al te ambitieus zijn om te pretenderen hier even in het kort met pasklare antwoorden en oplossingen te komen. Wat misschien wel zin heeft is een poging te doen om een paar kernvragen te verwoorden en zaken een beetje te duiden die vaak ter sprake komen.

De lobby's en de politiek

Wie een energietransitie in gang wil zetten krijgt te maken met lobby's, belangengroepen die vaak tegen verandering zijn uit commerciële overwegingen. Zij oefenen druk uit, via onder meer de media, op de politiek. Voor politici is draagvlak van groot belang. Omdat wij maar een keer per vier jaar verkiezingen hebben geldt voor politieke partijen dat zij meestal liever niet verder kijken dan die vier jaar. Een keuze maken die electoraal verlies zou kunnen opleveren wordt daarom het liefst uitgesteld tot na de volgende verkiezingen. Dat levert vaak vertraging op in de besluitvorming. Lobby's die tegen verandering zijn spinnen daar garen bij. Zij zien het liefst ook vertraging in de besluitvorming. Voor behoudende lobby's is tijdrekken daarom een belangrijk middel in hun belangenbehartiging. Sommige lobby's zaaien doelbewust twijfels in de media en in de politiek over bijvoorbeeld de wetenschap teneinde processen te beïnvloeden. Dit hebben we in de praktijk bijvoorbeeld jarenlang gezien in de aanpak van de aardgasproblematiek.

Het CO2 verhaal

Over sommige dingen bestaat in de wetenschap wel enige consensus. We mogen wel aannemen dat de opwarming van de aarde een feit is en dat wij daar als mens met ons gedrag mede invloed op hebben. Dat broeikasgassen daarbij een belangrijke rol spelen staat ook wel buiten discussie.
Consensus bestaat er ook wel over de conclusie dat we op termijn, liefst op korte termijn, van de fossiele brandstoffen af moeten. Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit plantenresten en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon. Tot deze groep brandstoffen behoren aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Deze brandstoffen stoten bij verbranding CO2 uit, een van de belangrijke broeikasgassen.
Naast fossiele brandstoffen hebben we ook andere brandstoffen die bestaan uit koolwaterstofverbindingen en die dus eveneens bij verbranding broeikasgassen, waaronder CO2 uitstoten. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld biomassa, houtsnippers, methaangas uit de vleesindustrie, of het gebruik van zeewier.
Het verschil tussen verbranding van fossiele en niet-fossiele koolwaterstofverbindingen is dat bij de eerste groep, aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool, er wel broeikasgassen worden uitgestoten, maar dat deze op geen enkele manier gecompenseerd worden. Dat wil dus zeggen dat er uitsluitend een extra hoeveelheid gassen vrijkomt in de atmosfeer, zonder dat dit op enigerlei wijze teniet wordt gedaan.
Bij de tweede groep kun je zeggen dat tegenover de uitstoot van gassen ook een opname staat. Een boom neemt CO2 op tijdens de groei en stoot bij verbranding CO2 uit. Het probleem voor ons is alleen dat ons energieverbruik zo hoog is dat wij veel meer broeikasgassen uitstoten dan dat er door hergroei gecompenseerd kan worden.  Netto levert dat dus toch een toename op van de uitstoot van broeikasgassen.
Een extra kanttekening die bij de tweede groep brandstoffen gemaakt kan worden is dat het gebruik ervan een aantasting vormt van de natuur, op plaatsen waar deze brandstoffen geproduceerd worden. Te denken valt hierbij aan het vervangen van gekapt regenwoud door bijvoorbeeld productiebos of palmolieplantages.
Een ander punt is bijvoorbeeld dat bij het gebruik van methaangas uit de vleesindustrie er enorm inefficiënt met grondstoffen wordt omgesprongen. Voor het ‘produceren’ van methaangas door rundvee zijn enorme hoeveelheden plantaardig voedsel nodig. Vermindering van de vleesproductie zou op zich al tot een grote reductie van broeikasgassen leiden.

De Transitie

Wanneer we stoppen met het gebruik van brandstoffen op basis van koolwaterstofverbindingen, fossiel of niet, rijst de vraag: wat dan wel?
Op dit moment wordt het meest gesproken over duurzame energiebronnen, die rechtstreeks gevoed worden door zonnewarmte en de aantrekkingskracht van de aarde: zonne-energie, windenergie, waterkracht en getijdenenergie. De meest gangbare gedachte over de toepassing van deze energiebronnen is om de gewonnen energie te gebruiken voor de opwekking van stroom. Deze stroom kan dan weer gebruikt worden om een elektromotor aan te drijven. De stroom kan ook gebruikt worden om warmte op te wekken, in bijvoorbeeld huishoudens.
Een van de problemen die zich hierbij voordoen is de vraag hoe we elektrische energie kunnen opslaan. De meest toegepaste oplossing is op dit moment de accu. Een stuwmeer of watertoren kan als alternatief gezien worden. Die wateropslagen kun je dan op een later moment gebruiken om stroom mee op te wekken. De opslagcapaciteit van accu’s is echter beperkt. Bovendien vormen accu’s een grote aanslag op onze grondstoffen, die vaak ook nog in kwetsbare natuurgebieden gedolven worden. Bij een sterke groei van deze markt is dit niet op te vangen in een circulaire economie, een economie van hergebruik.
Sommige energiedeskundigen pleiten daarom voor alternatieven, bijvoorbeeld het gebruik van waterstof. Waterstof kan verkregen worden als we water door middel van stroom, electrolyse, zodanig behandelen dat er waterstof vrijkomt. Het kan ook met warmte, thermolyse, of op biologische wijze. De waterstof kunnen we vervolgens als een vloeibaar gas opslaan. Dit waterstofgas in een tank kan vergeleken worden met de stroom die wordt opgeslagen in een accu, maar ook met de klassieke koolwaterstofbrandstoffen, alleen is deze bij verbranding vrij van broeikasgassen.
De waterstof kan vervolgens op twee manieren gebruikt worden. De eerste is het gas direct te verbranden, vergelijkbaar met het gebruik van koolwaterstofverbindingen. Bij verbranding komt water en zuurstof vrij. De tweede mogelijkheid is de waterstof te gebruiken in een brandstofcel en deze op die manier om te zetten in elektriciteit. Daarmee creëer je elektrische energie, waarmee je bijvoorbeeld een elektromotor kunt aandrijven. Dit proces is een omweg, omdat je met stroom waterstof maakt en deze dan eerst weer gebruikt om stroom op te wekken, om vervolgens mechanische energie op te wekken. Het grote voordeel is wel dat je de stroom voor het proces kunt opwekken met groene stroom uit zonneparken, windmolens of bijvoorbeeld getijdenenergie, terwijl je geen grote elektrische accu’s nodig hebt. In plaats daarvan gebruik je de waterstoftank als opslag.

De Keuze

Kiezen we voor het stoppen met het gebruik van koolwaterstofverbindingen, zoals het aardgas, zoals door velen wordt voorgesteld, dan gaan we in bijvoorbeeld de Nederlandse huishoudens goeddeels over op stroom. ‘Van het gas af’ betekent dan dus woonwijken zonder gasaansluitingen. De stroom voor deze projecten kan dan komen van duurzame energiebronnen, zoals de wind- en zonne-energie. Om pieken en dalen in de vraag op te kunnen vangen, is dan wel weer een buffer nodig. In principe zou dat dus opnieuw de accu kunnen worden.
Er gaan ook stemmen op om de waterstof als energiebron te gebruiken, ook voor huishoudens. In dat geval is het noodzakelijk daarvoor de mogelijkheid te hebben van de distributie, zoals die nu plaats vindt middels het gasleidingnet. Sommige deskundigen veronderstellen dat het oude aardgasnet hiervoor zou zijn aan te passen. Het is wel van belang hiermee rekening te houden, want 'van het gas af' zou kunnen betekenen dat je ook van de waterstof af gaat, omdat je geen gasaansluitingen meer hebt.
Ook in het vervoer zou waterstof verder toegepast kunnen worden. Op dit moment wordt zelfs al geëxperimenteerd met waterstoffietsen.

Conclusie

Aan de energietransitie zitten een hoop haken en ogen. Een conclusie trekken zou kunnen inhouden de antwoorden te weten. De vragen zijn duidelijk, maar de antwoorden misschien een stuk minder. Technieken ontwikkelen zich razendsnel. Het enige dat buiten kijf lijkt te staan is dat we hoe dan ook voortgang moeten maken met de transitie naar duurzame energie. Energiebesparing, minder vliegen, minder vleesproductie, zijn maatregelen die op de kortste termijn zoden aan de dijk kunnen zetten. Voor de rest is waarschijnlijk een breed pakket aan maatregelen nodig om de doelstellingen te behalen.
De grootste fout die we naar mijn mening kunnen maken is te denken dat omdat zonne- en windenergie in principe oneindig en gratis beschikbaar zijn, dat groene stroom daarmee ook gratis is. Voor groene stroom zijn grondstoffen nodig en als we naar een circulaire economie toe willen, dan moeten we leren accepteren dat die stoffen beperkt beschikbaar zijn.
Ook bij de transitie naar duurzame energie blijft dus onverlet dat het van belang is om zuinig met onze grondstoffen en ons milieu om te gaan.

Voetnoten:

14 mrt 2018:
'KIVI energieplan: met onregelmatige wind en zon is te dealen'. Bron: De Ingenieur 12 mrt 2018.
"In een nieuw KIVI-energieplan draait onze economie vrijwel volledig op zon en wind. En het laat zien hoe met het onregelmatige aanbod valt te dealen".
"Het plan heeft zijn beperkingen: het is niet doorgerekend in energiemodellen en er is geen financiële onderbouwing".
Zie ook het bijbehorende rapport EnergyNL2050 uit dec 2017.

26 feb 2018:
'Het kabinet wil als 'groenste ooit' de geschiedenis in, maar mist een belangrijk punt: vlees'. bron: De Volkskrant 26 feb 2018.
"Volgens de FAO, de landbouworganisatie van de Verenigde Naties, is de veehouderij verantwoordelijk voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, evenveel als alle transport bij elkaar. 70 procent van de landbouwgrond staat direct (weiden) of indirect in dienst van de vleesproductie; 30 tot 40 procent van de wereldgraanoogst wordt gevoerd aan de 50 miljard dieren die jaarlijks geslacht worden".

23 feb 2018:
'We zijn verslaafd aan groei, maar zien dat niet onder ogen'. bron: Trouw 22 feb 2018.
"Onze hang naar meer staat haaks op het beperken van de opwarming".
"Een daadwerkelijke transitie naar een circulaire economie zal de exponentiële groei tot ingetogen proporties beteugelen; tot niet meer dan lineaire groei. Door onze politici en bankiers niet meer op groei af te rekenen maar op die transitie, kunnen we onze kleinkinderen iets cadeau geven dat ze niet kunnen kopen: een leefbare planeet".

23 feb 2018:
'Wiebes legt uit hoe Rutte III het 'groenste kabinet ooit' denkt te worden'. bron: De Volkskrant 23 feb 2018.
"Na afloop van de ministerraad vertelt hij hoe Nederland voor de zomer het zogenoemde Klimaatakkoord gaat sluiten".
"Aan een zestal 'tafels' gaan tientallen vertegenwoordigers van tal van maatschappelijke organisaties bepalen op welke manier Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoot dan in ijkjaar 1990".
Het is niet meer de tijd om nog extra tijd te verspillen met denken, plannen te maken en aan 'tafel' te gaan zitten. Dat hebben we inmiddels wel geleerd van de aardgasproblematiek in Groningen. Maatregelen die al lang uitgedacht zijn zouden gewoon eens uitgevoerd moeten worden. Snelheid verlagen op snelwegen kan bijvoorbeeld al vandaag.

23 feb 2018 (update 07 mrt 2018):
Groningen Airport Eelde: vertraging Lelystad is 'enorme kans'. bron RTV Noord 23 feb 2018.
"Wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen - een van de aandeelhouders van het vliegveld - zei eerder deze week ook dat uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport positieve gevolgen heeft voor Eelde".
Tja, dit staat wel ver af van de plannen en het duurzaamheidsdenken van minister Wiebes.
Update 07 mrt 2018:
'Provincie positief over Airport Eelde, ondanks niet doorgaan Brussel'. bron RTV Noord 07 mrt 2018.
"Volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) is de luchthaven juist 'heel erg actief op de markt'". "De luchthaven heeft met Londen, Kopenhagen en München al aantrekkelijke bestemmingen", zegt Brouns. "En daar komt dus nu nog een nieuwe bestemming bij in plaats van Brussel. Dus het vliegveld heeft de afgelopen tijd wel degelijk een ontwikkeling doorgemaakt".
CDA, ook regeringspartij in het 'groenste kabinet ooit'.

16 feb 2018.
'Wiebes: geen zorgen maken over proefboring Schiermonnikoog' bron RTV Noord 16 feb 2018.
"Je kunt het nauwelijks zien. Op een heldere dag, als je heel goed kijkt, zie je een stipje".
"Ik besteed heel veel tijd en aandacht aan Groningen, maar ben tegelijkertijd een beetje streng, in dit geval voor Schiermonnikoog. Nu hier even geen zorgen over maken. Er is ook nog geen sprake van winning. Dat moeten we allemaal nog maar zien".
Klinkt een beetje badinerend schoolmeesterachtig. Bovendien, bodemdaling en aardebevingen is één punt, maar bij de Energietransitie gaan we toch zeker niet op zoek naar nieuwe aardgasvelden?
Als vrienden van mij in Londen de thermostaat omhoog zetten, dan gaat hier de bodem dalen en staat Groningen te shaken. Zie ook The Guardian van 01 mrt 2018: 'UK running out of gas, warns National Grid'.
Laten we eerst de uitverkoop naar het buitenland eens terugdraaien onder het motto 'nood breekt wet'. Proefboringen bij Schiermonnikoog staan toch wel ver af van de belofte van het 'groenste kabinet ooit'.

28 nov 2017:
'De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we 'Parijs' zeker niet halen'. bron: De Volkskrant 28 nov 2017.
"Als de luchtvaart door mag groeien zoals zij nu doet, stoot de reissector in zijn eentje rond 2070 meer CO2 uit dan de rest van de wereld. En dan verbruikt de sector ook in zijn eentje alle 'CO2-ruimte' voor de hele wereld. Volgens Paul Peeters, die recentelijk promoveerde op een studie naar de CO2-uitstoot van de reisindustrie, is de groei van de sector met de gebruikelijke middelen niet te beteugelen".

22 nov 2017 (update 06 mrt 2018):
'Waarom biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool'. bron: Trouw 22 nov 2017.
"Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal, stellen ze, op de korte termijn is het verbranden van houtkorrels zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen".
Nog even een opmerking in dit verband gebaseerd op eigen waarneming: meer en meer zien we dat waar bomen gekapt worden, omwille van woningbouw, verkeerswegen of wat voor reden ook, deze bomen ter plekke volledig versnipperd worden. Overal kun je mega grote hopen houtsnippers aantreffen, in parken, bossen, langs wegen. Ten eerste kun je op die manier er de, mogelijk illegale, kap mee verdoezelen (in Drenthe zou zo al 120 km houtwal door boeren gekapt zijn) en ten tweede wis je er de sporen mee uit van de complete boomstammen. Dat het bij deze 'biomassa' van houtsnippers om 'restafval' zou gaan is dan dus pure misleiding.

25 okt 2017:
"We zullen geroosterd en gegrild worden": 'IMF-directeur waarschuwt voor klimaatverandering'. bron: DeMorgen 25 okt 2017.
"Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), schetst een bijzonder duister toekomstbeeld, als te weinig wordt gedaan om klimaatverandering en ongelijkheid tegen te gaan".

2016:
'Twijfel als wapen'. bron: Maarten 2016-1
"Zodra duidelijk wordt dat producten zoals tabak, asbest, alcohol, suiker of fossiele brandstoffen schadelijk zijn en de wetenschappelijke bewijzen niet meer te ontkennen zijn, grijpen de producenten naar een beproefde strategie: ze zaaien twijfel over de wetenschap. Bedrijven richten ‘onafhankelijke’ denktanks op, die blijven herhalen dat het wel meevalt".


Bijsluiter:

Met een * aangeduide citaten behoren tot de grotere groep der Parodialen. Ze worden vooral veel gebruikt in de vierdelijns zorg. Parodialen worden specifiek ingezet bij klachten van verhoogd ego. De werkzame stof bestaat meestal uit Parodie of Satire, maar soms bevat het medicijn ook Ironie, Spot, Humor of aanverwante stoffen. Bijwerkingen zijn niet bekend. Het middel moet wel met terughoudendheid worden toegepast bij mensen met een chronisch tekort aan 'Selfspot'. Humor kan bij deze groep patiënten soms dodelijk zijn. In mildere vorm zijn effecten waargenomen van allergie en irritatie.  Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar minuten. Wanneer de reactie heftiger is en langer aanhoudt is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. Neem altijd de betreffende Parodial mee, zodat uw arts weet welke stof van toepassing is.

: zoiets als , 'Geprüfte Sicherheit', voor de persvrijheid? Zie ook Sheila Sitalsing op 30 aug 2017.